SULF-rapport om rekryteringsprocesser

SULF:s nya rapport Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin lyfter fram en av de viktigaste frågorna för universitet och högskolor: våra processer för att rekrytera lärare och forskare. Genom att undersöka anställningar under ett halvår vid tre fakulteter – Lunds tekniska högskola, medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet – kommer man fram till att det finns ett genomgående mönster med korta utlysningar, få sökande, snabb handläggning och interna tillsättningar – med andra ord, att det kan finnas en misstanke att en omfattande del av processerna kan vara riggade för att rekrytera vissa personer. Man kan invända mot en del metodaspekter, som att det dras en godtycklig gräns vid fem sökande, eller vid tre veckors handläggningstid. Men det hindrar inte att rapporten pekar på ett av de största problemen i det svenska universitetssystemet: att rekryteringsprocesserna, istället för att vara öppna och förutsättningslösa, ofta är individinriktade och favoriserar lokala kandidater.
I rapporten konstateras att det finns systematiska skillnader mellan de olika fakulteterna i granskningen. Dem avstår jag från att kommentera här – viktigast är den principiella frågan. Det är lätt att instämma i Mats Ericsons konstaterande i förordet, att resultaten är av betydelse för kvaliteten i forskning och utbildning, för rättssäkerhet, antikorruption och tillit till det offentliga och för akademisk mobilitet. Likaså är det lätt att instämma i de tre åtgärdsförslag som riktas till lärosätena, att säkerställa mer långsiktiga budget- och verksamhetsplaneringsprocesser, att skapa rutiner som omöjliggör riggade utlysningar och att säkerställa tydliga, transparenta och rättssäkra rekryteringsprocesser inom de interna kvalitetssäkringssystemen.
När jag själv tillträdde som rektor betonade jag att jag ser rekryteringsbesluten som våra viktigaste beslut, och våra strategier slår fast att våra anställningsprocesser ska vara öppna och transparenta. Jag har upprepat detta åtskilliga gånger sedan dess, och även betonat behovet av långsiktigt tänkande och mod i vårt rekryteringsarbete.
Ett antal åtgärder har också genomförts under de senaste fem åren. Först Gunnar Svenssons visstidsanställningsutredning, betingad av att vi då låg i topp avseende andelen visstidsanställda. Med en rad efterföljande åtgärder ledde den till en stor minskning. Dock fick jag häromåret signaler om att visstidsanställningarna återigen ökat, vilket vi nu följer upp från ledningen. Frågan måste ständigt bevakas så att inte den för universiteten i sig viktiga möjligheten till visstidsanställning missbrukas.
Våra båda områden, det humanvetenskapliga och det naturvetenskapliga, fick också i uppdrag att se över sina rekryteringsprocesser och rutiner, vilket bland annat lett till ett ökat antal lärarförslagsnämnder och till att provföreläsning och intervju nu är regel inom hela universitetet vid rekrytering av lärare.
År 2015 tog vi fram statistik över våra rekryteringar till läraranställningar under den gångna femårsperioden, dvs anställningar som biträdande lektor, lektor eller professor (visstidsanställda undantagna). Vi undersökte bland annat andelen disputerade vid SU, och vilka som haft SU som närmast föregående arbetsplats. (Den nu aktuella SULF-rapporten har kravet på två år på annat håll för att inte räknas som intern sökande.) Av totalt 222 anställningar inom det humanvetenskapliga området (H, J och S-fakulteterna) hade då 101 disputerat vid SU och 87 hade haft SU som sin närmast föregående arbetsplats. Motsvararande siffror för det naturvetenskapliga området (N-fakulteten) var totalt 64 anställningar varav 12 disputerat vid SU och 18 haft SU som närmast föregående arbetsplats. Det finns dock ingen anledning att slå sig för bröstet. Att lämna individfokus till förmån för öppenhet och transparens i anställningsprocesserna är en kulturförändring, och sådana tar som bekant tid. I det pågående centrala strategiarbetet står rekryteringarna fortsatt i fokus. Det är ett pågående arbete, som alla med ledningsuppdrag inom universitetet och inte minst jag som rektor, oförtrutet måste fortsätta att bedriva.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Samverkan med Stockholms stad – 1878 och 2018

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Universitetsstyrelse, myndighetsdialog med mera

Sedan jag återvände från Sydamerika för en dryg vecka sedan har det varit ovanligt intensiva dagar, som ofta efter en resa. I fredags hade vi universitetsstyrelse, där vi bland annat behandlade en internrevisionsrapport om upphandlingsfrågor – alltid en utmaning för ett stort lärosäte. Vi fick också en första presentation av den långsiktiga lokalförsörjningsplan som nu snart är framtagen och kommer att beslutas av styrelsen. Det är ett dokument som vi är skyldiga att ha och årligen uppdatera, men det är i lika hög grad ett viktigt planeringsverktyg för oss själva som universitet.

I måndags var det dags för den årliga myndighetsdialogen, där universitetet besöker utbildningsdepartementet och träffar statssekreterare och tjänstemän, både för att följa upp det gångna årets verksamhet och blicka framåt. Rektor ombeds presentera tre framgångsfaktorer – jag nämnde vår position som huvudstadsuniversitet i gott samarbete med KI och KTH; vår starka forskning, präglad av grundforskning men med en given plats för den tillämpade forskningen och nära kopplad till våra utbildningar; vår enkla organisation med tydliga och korta beslutsvägar, i god samverkan både över områdesgränsen och mellan kärnverksamhet och förvaltning. Även tre utmaningar ska presenteras. Jag valde då att först nämna utbildningarnas kvalitet, där vi förvisso kommit väl ut i utvärderingar – men frågan är en konstant utmaning för ett så stort lärosäte som vårt. Två andra utmaningar omfattar fler lärosäten än enbart SU: marknadshyresprincipen så som den tolkas av Akademiska hus, och som blir särskilt problematisk för storstadslärosäten i allmänhet och Stockholmslärosätena i synnerhet, liksom forskningsinfrastrukturen som alltjämt är gravt underfinansierad nationellt. Vi fick även ta upp egna frågor, och diskuterade då omställningen till öppen vetenskap som vi ju som lärosäte driver aktivt, och de ständigt lika aktuella och viktiga lärarutbildningsfrågorna, denna gång med fokus på alternativa vägar in i läraryrket och på kvalitetsförstärkningar inom lärarutbildningarna.

Sedan dess har dagarna varit välfyllda av både interna och externa möten. Jag fick inviga Accelerators vårprogram – åtta kortfilmer på temat ”Att bli till” – som under veckan visats på storduk utanför biblioteket. Likaså kan nämnas årsmötet i Henrik Granholms stiftelse, som enligt donators önskan årligen ger viktiga bidrag till utbildning och forskning vid Stockholms universitet. Det är välkomna medel, som numera enligt styrelsens beslut riktas till särskilda strategiska satsningar, denna gång bland annat på en utveckling av marinarkeologin vid Centrum för maritima studier.

Och nu är det dags för Valborgsfirande – vårens och studenternas helg!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mer från Latinamerika

I lördags eftermiddag reste delar av delegationen från Stockholms universitet vidare från Chile till Brasilien, närmare bestämt Rio de Janeiro. Vi har delat upp oss: Medarbetarna från Studentavdelningen m fl träffar vår samarbetspartner Universidade Federal Fluminense här i Rio för att diskutera fortsatta utbyten – ett liknande besök gjordes redan i förra veckan hos det andra brasilianska universitet vi har avtal med, Universidade de Sao Paulo. (Samtidigt har några medarbetare rest till Colombia för att delta i en studentrekryteringsmässa.)

Under tiden deltar jag själv och medarbetarna från Avdelningen för forskningsstöd i den årliga FAUBAI-konferensen, som startade med workshops redan i lördags och invigdes officiellt igår. FAUBAI – Brazilian Association for International Education – håller nu sin 30:e internationella konferens, som i år samlat 750 deltagare från hela 28 länder, på temat ”Internationalization and Research: Challenges and Strategies”. Det är ett rikt program, som spänner över allt från rankningsfrågor till språkfrågor, från övergripande teman som internationella samarbetens generella påverkan på forskningen till konkreta fallstudier och exempel.

Imorgon tisdag deltar jag i ”President’s Day”, en sluten del av konferensen riktad till rektorer både från Brasilien och andra länder, som i år ägnas ”Global engagement for relevance and impact”. Själv ska jag tala vid den första plenarsessionen som har titeln ”Innovation, social impact and sustainable development” – inget litet ämne! Det är både intressant och givande att träffa kollegor från hela världen. Flera internationella nätverk domineras av Europa och USA, och det är nyttigt att få fler perspektiv på universitetet och dess globala uppdrag.

Sent imorgon kväll brasiliansk tid är det så dags för hemfärd för min del, efter en dryg vecka som nog har varit den mest intensiva av alla mina rektorsresor hittills.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rektorsresor till Latinamerika

Under två veckor gör vi ledningsresor till fem olika länder i Latinamerika – Mexico, Peru, Argentina, Chile och Brasilien – med utgångspunkt i den regionstudie som vi tidigare genomfört, där vi kartlagt befintliga samarbeten och sampubliceringar.I förra veckan besökte prorektor med en delegation Mexico City, där SU sedan länge har ett välfungerande centralt avtal med UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) – ett universitet med hela 350 000 studenter, där vi dessutom har flera särskilt aktiva institutionssamarbeten. Under besöket knöts bland annat närmare kontakter med deras Latinamerikainstitut. Delegationen besökte också ITAM (Instituto Autonomo Technologico de Mexico), ett mindre universitet som samarbetar med Företagsekonomiska institutionen. Sedan följde besök i Lima, där SU inte har några centrala avtal men däremot vissa institutionsavtal vid flera universitet, och där delegationen nu diskuterade möjligheter till utvecklade samarbeten.

I tisdags skedde visst vaktombyte, när delar av delegationen fortsatte till Buenos Aires, där jag själv och ytterligare ett par personer anslöt. Där var ett huvudändamål att träffa UBA (Universidad Nacional de Buenos Aires), ett universitet som med sina 300 000 studenter är tio gånger så stort som SU. Ett tidigare centralt avtal med dem löpte ut 2012, men under besöket signerade vi nu en avsiktsförklaring om ett nytt avtal. Dagen därpå träffade vi även en tillresande delegation från Uruguay, där SARAS-institutet har nära samarbete med SRC liksom med Latinamerikainstitutet. Nu flyger vi över Anderna på väg till Santiago de Chile, där vi ska träffa inte mindre än tre universitet: PUCC (Pontificia Universidad
Catolica de Chile) och Universidad de Chile, samt Universidad de Concepcion som har samarbete med Institutionen för pedagogik och didaktik. Från Santiago bär det så vidare till Rio de Janeiro. Vid denna resa har det genomgående hållits särskilda möten med forskningsfinansiärer, med universitetens internationella kontor och i Argentina även med utbildningsdepartementet. I samtliga länder har också de svenska ambassaderna varit synnerligen aktiva och behjälpliga, vilket är ovärderligt. I Mexiko arrangerades ett seminarium om hållbar stadsutveckling i megastäder, och överallt har ambassaderna hållit välbesökta mottagningar där även alumner bjudits in, och där många goda kontakter har knutits för framtiden. De personliga mötena är ofta avgörande i internationella utbyten.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Arbetsmiljö och lika villkor

Universitetets uppgift är att bedriva forskning och högre utbildning, samt att samverka med det omgivande samhället. Men Stockholms universitet är också en arbets- och studiemiljö för 5500 anställda och 30 000 studenter, av betydande omfattning såväl lokalt som nationellt. Frågor om arbetsmiljö och lika villkor är därmed också av största vikt för oss som universitet, och får inte komma i skymundan. Universitetsledningen har nu haft möte med personalavdelningen för att implementera nya rutiner som vi infört, för att rent generellt säkerställa att dessa frågor hanteras ansvarsfullt och systematiskt och inte minst att den skärpta diskrimineringslagstiftningen ska efterlevas.

Rektor bär som myndighetschef alltid det yttersta ansvaret för frågorna, men kan fördela dem vidare till sina närmaste chefer i linjen, i Stockholms universitets fall vicerektorer/dekaner och förvaltningschef. Det handlar om att organisera verksamheten på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö och en verksamhet fri från diskriminering, att riskbedöma, åtgärda och följa upp, att säkerställa en god organisatorisk, social och psykisk arbetsmiljö, att ansvara för studenternas arbetsmiljö samt i förekommande fall arbetsmiljöuppgifter kopplade till laborativ verksamhet.

Jag har nu fördelat dessa arbetsuppgifter till mina medarbetare i ett särskilt dokument, efter att ha försäkrat mig om att mottagarna har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att kunna genomföra dem. I sin tur undertecknar mottagaren att hon/han förstått vad som förväntas och tar ansvaret. Tanken är sedan att detta ansvar ska kunna fördelas vidare till prefekter och avdelningschefer inom förvaltningen. Personalavdelningen genomför löpande en tvådagarsutbildning för alla som mottar dessa arbetsuppgifter. Jag hoppas att alla berörda tar del av den! En god arbetsmiljö för anställda och studenter, där alla åtnjuter lika villkor, hör till de akademiska kärnvärdena så som de definierats av Magna Charta Universitatumequity.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Täcka udden och Bologna

I fredags i förra veckan ägde det årliga mötet rum på Täcka udden för Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Huvudmannarådet – det förtjänar att upprepas – är unikt genom det förhållande det etablerar mellan finansiär och lärosäten/akademier: finansiärerna låter lärosätena och akademierna inta platserna runt bordet för att diskutera aktuella frågor, medan de själva sitter längs väggarna och lyssnar. Som alltid var mötet både informativt och rikt på diskussion, denna gång bland annat om karriärvägar och jämställdhet, om infrastruktur och internationella utmaningar.

Sedan dess har jag tillbringat några dagar vid Bolognauniversitetet, där Magna Charta Observatory organiserade en workshop för de tio pilotuniversitet från hela världen som nu prövar det ”instrument” som man tagit fram för att arbeta med frågor om akademiska kärnvärden:  både de fundamentala – autonomi och akademisk frihet, rättvisa och integritet – och institutionella kärnvärden. För Stockholms universitets vidkommande identifierades de senare för något tiotal år sedan, i dialog med kärnverksamheten (men har sedan dess modifierats en aning): öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande. Under året diskuteras de akademiska kärnvärdena i olika sammanhang på universitetet. Efter påsk kommer också en inbjudan från rektor till alla medarbetare och studenter att komma med inspel till pilotarbetet. Arbetet kommer att redovisas vid en konferens i Salamanca i september, då universitetet där fyller 800 år och Magna Charta Universitatum firar trettioårsjubileum.

Men nu önskar jag först och främst alla en Glad Påsk!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar