Klimatfestival och levande frågelåda

Idag hölls den årliga Levande frågelådan i Aula Magna. Var och en som besökt den vet att det är lika fantastiskt varje år: aulan fylls av ivriga femteklassare sprängfyllda av frågor till forskarna inom naturvetenskap, och stämningen är – sa en medarbetare jag mötte efteråt – som på en rockkonsert. Inte mindre fantastisk var Bolincentrets klimatfestival i förra veckan, riktad till skolungdomar i alla åldrar, som i år hölls för första gången med 1300 deltagare i samband med de årliga Bolindagarna, och som jag hade glädjen att besöka. Jag vandrade runt på ett utställningstorg fyllt av spännande stationer med olika åskådliga exempel på klimatförändringar, klimatforskning och klimatåtgärder. Armbryterskan från Ensamheten, Heidi Andersson, lärde ut grunderna i armbrytning och pratade samtidigt om sitt stora engagemang för klimat och miljö. Här fanns samtidigt ett antal olika klassrumsaktiviteter, t ex att gissa hur stora koldioxidutsläpp ett par jeans, ett par gympaskor, en hamburgare eller en flygresa genererar, och att komma med förslag på hur de kan minskas, både hemma, i skolan och i samhället i stort. Förslagen är på riktigt – de tas med till en klimatkonferens, och tanken är att det ska bli en återkoppling därifrån till deltagande skolor. Det var en energiinjektion av stora mått att få ta del av detta strålande exempel på samverkan, med entusiastiska besökare, som bidrar både till att öka ungdomars intresse för forskning och deras kunskap om ett av våra stora samhällsproblem idag. Bäst av allt: även klimatfestivalen ska bli årligt återkommande!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Europadagen på campus

Idag är det Europadagen, som uppmärksammas på många sätt runt om i Europa och i Sverige. På Stockholms universitet har vi, tillsammans med studentkåren och Erasmus Student Network, särskilt valt att fira att Erasmusprogrammet fyller 30: Stockholms universitets strategier prioriterar särskilt utbyten mellan studenter inom Europa. Även European Research Council firar jämnt – 10 år – vilket Vetenskapsrådet firar med ett seminarium i nästa vecka där jag kommer att delta.

Europahuset på Regeringsgatan anordnade idag en rad aktiviteter på temat Ung i Europa, där EU-minister Ann Linde också deltog. Men något viktigt saknades där – studenterna. Därför valde Ann Linde att på eftermiddagen också besöka Studenthuset på Stockholms universitet (hon har för övrigt sin examen från SU), med studenter som särskild målgrupp. Det var fullsatt i galleriet, där EU-ministern höll ett både engagerat och välavvägt anförande om dagens situation i Europa och olika tänkbara framtidsscenarier, utifrån den vitbok som nyligen publicerats. Denna lägger fram fem möjligheter år 2025, beroende på vilka vägval som görs fram till dess, alltifrån en reduktion av samarbetet till att omfatta endast ekonomiska frågor till en utveckling i riktning mot en federation. Med Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap, som kommentator och moderator för den efterföljande diskussionen blev det som helhet en mycket spännande eftermiddag. Han efterlyste bland annat en diskussion om Sveriges vägval bland framtidsscenarierna, och tog även upp en diskussion om europeiska värderingar, vilket följdes av en aktiv diskussion med studenterna med utförliga och initierade svar från statsrådet. Bland annat lyfte hon fram hur EU-samverkan helt nyligen bidragit till att stärka den akademiska friheten, genom att EU satt sådan press på Ungerns regering att man gjort helt om med planerna på att lägga ner Central European University i Budapest.

Som ett av Europas huvudstadsuniversitet är vi självklart engagerade i frågor om ett öppet vetenskapligt och kulturellt utbyte, såväl inom som utanför Europa. I höst arrangerar vi SUHF:s årskonferens på temat internationalisering, tillsammans med regeringens internationaliseringsutredning. Vi har också påbörjat arbetet med en ny strategi för vårt internationella arbete, som ska avslutas under nästa år för att integreras i ett nytt centralt strategidokument från 2019. Erasmussamarbetet och Europasamverkan i allmänhet kommer alltfort att vara centrala, och det är också helt uppenbart att EU-samarbetet är av stor betydelse både för forskningsfinansiering och mobilitet vid Stockholms universitet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Med RTM till ”the Boswash Corridor”

Jag befinner mig på resa hela veckan med Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga Royal Technology Mission, i USA. IVA:s resa, som samlar företrädare för näringsliv, offentlig sektor och akademi, har ägt rum ända sedan 1984, men för min del är det premiär denna gång. Resan har i år gått till New York, Washington DC och Boston, och temat är olika skärningspunkter mellan digitala, fysiska och biologiska system. En röd tråd hittills har varit de ökande mängderna forskningsdata och hur vi hanterar dem. Återkommande är förstås också frågor om USA idag: forskning och innovation, ekonomi och sysselsättning med mera. Under ett drygt dygn i New York hann vi med besök på IBM, Google, JP Morgan, Nasdaq och New Yorks 200-årsjubilerande vetenskapsakademi i deras nya lokaler vid Ground Zero. Under två dagar i Washington har vi varit på Capitol Hill och lunchat i representanthuset, där vi fick presentationer av företrädare för de främsta tankesmedjorna – vi var för övrigt där samtidigt som budgeten beslutades. Vi har också hunnit med NASA:s Goddard Space Flight Center, National Institutes of Health, Janelia Research Campus, startup-huben 1776… Tala om fullmatat program! Dessutom har vi besökt konsulatet i New York och såväl House of Sweden som ambassadörens residens i Washington, där vi också fått ta del av intressanta presentationer av aktuella politiska frågor. Det är en hel del imponerande verksamheter vi sett, och de överväldigande rika intrycken kommer att ta tid att smälta. Imorgon bitti går resan vidare till Boston där vi ska tillbringa två dagar, med bland annat besök på Harvard och MIT, innan vi återkommer till Stockholm på söndag.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt från departement och universitetsstyrelse – och ny universitetsdirektör

Igår presenterades resurstilldelningsutredningen, Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, vid Stockholms universitet – uppdraget som utredare går till Pam Fredman. Omedelbart dessförinnan hade Anders Söderholm presenterats som ny generaldirektör för UKÄ. Det är två personer med lång och gedigen erfarenhet, både som rektorer och inom SUHF.

Idag har vi haft universitetsstyrelse, den sista med nuvarande styrelsesammansättning, och avtackat våra avgående ledamöter Eva Hellsten, Patrik Tigerschiöld och Irene Svenonius, för deras insatser för Stockholms universitet. Vid mötet fattades bland annat beslut om en delvis förändrad organisation inom det humanvetenskapliga området, där områdesnämnden efter årsskiftet kommer att ledas av två dekaner tillika vicerektorer, och om inrättandet av en ny institution för folkhälsovetenskap från årsskiftet, där initialt våra två centra CHESS och SoRAD går samman. Båda är viktiga förändringar för universitetet.

Sist men inte minst var jag också glad att kunna informera styrelsen om vår nyrekryterade universitetsdirektör, Eino Örnfeldt, som tillträder lagom till höstupptakten i september. Han är för närvarande högskoledirektör vid Försvarshögskolan och närmast tidigare verksam under många år vid utbildningsdepartementet i olika funktioner, bland annat som chef för Universitets- och högskoleenheten. Einos breda och mångfacetterade erfarenhet från såväl regeringskansliet som högskolesektorn, liksom hans långa och gedigna chefserfarenhet, gör honom väl skickad för uppdraget att leda och utveckla universitetsförvaltningen under kommande år. Jag önskar honom varmt välkommen till Stockholms universitet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

March for Science

Idag hålls manifestationer för vetenskapen på många håll runtom i världen och i fem svenska städer, bland annat i Stockholm, där många från Stockholms universitet deltar med starkt engagemang. March for Science vill påminna om vetenskapens nödvändighet. När vetenskapliga sanningar förtigs och den akademiska friheten hotas är det vår skyldighet att stå upp för dem. Samtidigt måste vi oförtröttligt fortsätta att bidra till samhället genom att utveckla och sprida kunskap, vetenskap och kritiskt tänkande – det är vårt grundläggande uppdrag som universitet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Veckorna som gått

I fredags hade jag skrivit ett blogginlägg som jag tänkte lägga ut, men med terrordådet på Drottninggatan kom fokus att förflyttas och universitetsinterna angelägenheter tedde sig triviala. Som universitet kan vi inte annat än bemöta terrorism, var den än förekommer i världen, genom att fortsatt stå upp för öppenhet, rätten till kritiskt tänkande och yttrandefrihet.

De senaste veckorna har innehållit många både interna och externa möten för min del. Jag har lett det första mötet med KB:s nygamla grupp för öppen tillgång, som ska bidra till att implementera regeringens uppdrag för att öppet tillgängliggöra vetenskapliga publikationer. Öppen vetenskap är en av de stora utmaningarna för universiteten idag; EU har ambitiösa mål, men deras förverkligande kräver skarpa åtgärder. De kommersiella förlagen, vilkas makt hotas av kraven på öppen tillgång, gör allt för att istället slå mynt av situationen, genom att behålla licensavgifterna samtidigt som forskarna måste betala för publicering. På Områdesövergripande rådet i förra veckan behandlade vi en annan aspekt av frågan, nämligen öppna data, där biblioteket tagit fram en rapport. Här händer det mycket nu, och mycket är oklart. Klart är att det gäller både lagring och tillgängliggörande, att datamängderna och därmed kostnaderna ökar kraftigt och att det därför är viktigt med nationell samordning.

Häromveckan hade vi också myndighetsdialog, det årliga dialogmötet på utbildningsdepartementet där vi rapporterar om och diskuterar universitetets verksamhet. Rektor får presentera tre framgångsfaktorer och tre utmaningar. Framgångsfaktorer för Stockholms universitet är vår starka forskning med tydlig grundforskningsprofil jämte våra forskningsanknutna utbildningar, vår öppna rekryteringspolitik och vår enkla organisation med tydlig delegationsordning. Tre stora utmaningar idag är infrastrukturfrågor, lokalfrågor – inte minst kopplat till Albano – och samverkan. Det sistnämnda är också en framgångsfaktor – vi presenterade universitetets färska samverkanskartläggning – men utmaningen ligger i att samverkan nu ska bli en indikator för resursomfördelning, och Vinnova har en tydlig innovationsinriktning som, av utfallet av piloterna att döma, riskerar att missgynna bredduniversiteten som också har en betydligt bredare samverkan.

Ett inslag som tillkommit med nuvarande statssekreterare, och mycket uppskattat, är att lärosätena också får direkt återkoppling från departementet på dialogen. Här lyftes bland annat fram som en styrka att SU har både stark forskning och ett stort utbildningsuppdrag där forskningsanknytningen är självklar, liksom att vårt arbete med rekryteringar går hand i hand med gott ledarskap. Även samverkanskartläggningen nämndes, liksom att universitetet nu drar in myndighetskapital för att omsätta i strategiska satsningar.

Efter dessa intensiva veckor är det nu dags för påskledighet. Jag önskar alla, medarbetare och studenter, några dagars välförtjänt vila och en Glad Påsk!

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskningens frihet hotad i Ungern

Idag har det ungerska parlamentet fattat beslut om ett lagförslag som i praktiken riskerar att tvinga CEU, Central European University i Budapest, att lägga ner sin verksamhet, och att därmed allmänt inskränka förutsättningarna för högre utbildning och forskning i landet. Förslaget har väckt stor uppmärksamhet internationellt: Kungliga Vetenskapsakademiens presidium gjorde igår ett uttalande i frågan, European University Association har uttalat sig både igår och idag, och många andra internationella partners, som ALLEA, har anslutit sig till kritiken.
Stockholms universitet har, inte minst via Filosofiska institutionen, ett betydande och aktivt samarbete med CEU. När internationella partneruniversitet, som CEU, hotas av inskränkningar, eller som nu till och med aktivt av nedläggning, är det vår skyldighet att stå upp för den akademiska friheten och akademins kärnvärden: yttrandefrihet, fri högre utbildning och forskningens frihet. Tillsammans med våra många kollegor internationellt hoppas vi nu på en omprövning från den ungerska regeringen av detta ogrundade beslut.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar