Mer från Latinamerika

I lördags eftermiddag reste delar av delegationen från Stockholms universitet vidare från Chile till Brasilien, närmare bestämt Rio de Janeiro. Vi har delat upp oss: Medarbetarna från Studentavdelningen m fl träffar vår samarbetspartner Universidade Federal Fluminense här i Rio för att diskutera fortsatta utbyten – ett liknande besök gjordes redan i förra veckan hos det andra brasilianska universitet vi har avtal med, Universidade de Sao Paulo. (Samtidigt har några medarbetare rest till Colombia för att delta i en studentrekryteringsmässa.)

Under tiden deltar jag själv och medarbetarna från Avdelningen för forskningsstöd i den årliga FAUBAI-konferensen, som startade med workshops redan i lördags och invigdes officiellt igår. FAUBAI – Brazilian Association for International Education – håller nu sin 30:e internationella konferens, som i år samlat 750 deltagare från hela 28 länder, på temat ”Internationalization and Research: Challenges and Strategies”. Det är ett rikt program, som spänner över allt från rankningsfrågor till språkfrågor, från övergripande teman som internationella samarbetens generella påverkan på forskningen till konkreta fallstudier och exempel.

Imorgon tisdag deltar jag i ”President’s Day”, en sluten del av konferensen riktad till rektorer både från Brasilien och andra länder, som i år ägnas ”Global engagement for relevance and impact”. Själv ska jag tala vid den första plenarsessionen som har titeln ”Innovation, social impact and sustainable development” – inget litet ämne! Det är både intressant och givande att träffa kollegor från hela världen. Flera internationella nätverk domineras av Europa och USA, och det är nyttigt att få fler perspektiv på universitetet och dess globala uppdrag.

Sent imorgon kväll brasiliansk tid är det så dags för hemfärd för min del, efter en dryg vecka som nog har varit den mest intensiva av alla mina rektorsresor hittills.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rektorsresor till Latinamerika

Under två veckor gör vi ledningsresor till fem olika länder i Latinamerika – Mexico, Peru, Argentina, Chile och Brasilien – med utgångspunkt i den regionstudie som vi tidigare genomfört, där vi kartlagt befintliga samarbeten och sampubliceringar.I förra veckan besökte prorektor med en delegation Mexico City, där SU sedan länge har ett välfungerande centralt avtal med UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) – ett universitet med hela 350 000 studenter, där vi dessutom har flera särskilt aktiva institutionssamarbeten. Under besöket knöts bland annat närmare kontakter med deras Latinamerikainstitut. Delegationen besökte också ITAM (Instituto Autonomo Technologico de Mexico), ett mindre universitet som samarbetar med Företagsekonomiska institutionen. Sedan följde besök i Lima, där SU inte har några centrala avtal men däremot vissa institutionsavtal vid flera universitet, och där delegationen nu diskuterade möjligheter till utvecklade samarbeten.

I tisdags skedde visst vaktombyte, när delar av delegationen fortsatte till Buenos Aires, där jag själv och ytterligare ett par personer anslöt. Där var ett huvudändamål att träffa UBA (Universidad Nacional de Buenos Aires), ett universitet som med sina 300 000 studenter är tio gånger så stort som SU. Ett tidigare centralt avtal med dem löpte ut 2012, men under besöket signerade vi nu en avsiktsförklaring om ett nytt avtal. Dagen därpå träffade vi även en tillresande delegation från Uruguay, där SARAS-institutet har nära samarbete med SRC liksom med Latinamerikainstitutet. Nu flyger vi över Anderna på väg till Santiago de Chile, där vi ska träffa inte mindre än tre universitet: PUCC (Pontificia Universidad
Catolica de Chile) och Universidad de Chile, samt Universidad de Concepcion som har samarbete med Institutionen för pedagogik och didaktik. Från Santiago bär det så vidare till Rio de Janeiro. Vid denna resa har det genomgående hållits särskilda möten med forskningsfinansiärer, med universitetens internationella kontor och i Argentina även med utbildningsdepartementet. I samtliga länder har också de svenska ambassaderna varit synnerligen aktiva och behjälpliga, vilket är ovärderligt. I Mexiko arrangerades ett seminarium om hållbar stadsutveckling i megastäder, och överallt har ambassaderna hållit välbesökta mottagningar där även alumner bjudits in, och där många goda kontakter har knutits för framtiden. De personliga mötena är ofta avgörande i internationella utbyten.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Arbetsmiljö och lika villkor

Universitetets uppgift är att bedriva forskning och högre utbildning, samt att samverka med det omgivande samhället. Men Stockholms universitet är också en arbets- och studiemiljö för 5500 anställda och 30 000 studenter, av betydande omfattning såväl lokalt som nationellt. Frågor om arbetsmiljö och lika villkor är därmed också av största vikt för oss som universitet, och får inte komma i skymundan. Universitetsledningen har nu haft möte med personalavdelningen för att implementera nya rutiner som vi infört, för att rent generellt säkerställa att dessa frågor hanteras ansvarsfullt och systematiskt och inte minst att den skärpta diskrimineringslagstiftningen ska efterlevas.

Rektor bär som myndighetschef alltid det yttersta ansvaret för frågorna, men kan fördela dem vidare till sina närmaste chefer i linjen, i Stockholms universitets fall vicerektorer/dekaner och förvaltningschef. Det handlar om att organisera verksamheten på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö och en verksamhet fri från diskriminering, att riskbedöma, åtgärda och följa upp, att säkerställa en god organisatorisk, social och psykisk arbetsmiljö, att ansvara för studenternas arbetsmiljö samt i förekommande fall arbetsmiljöuppgifter kopplade till laborativ verksamhet.

Jag har nu fördelat dessa arbetsuppgifter till mina medarbetare i ett särskilt dokument, efter att ha försäkrat mig om att mottagarna har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att kunna genomföra dem. I sin tur undertecknar mottagaren att hon/han förstått vad som förväntas och tar ansvaret. Tanken är sedan att detta ansvar ska kunna fördelas vidare till prefekter och avdelningschefer inom förvaltningen. Personalavdelningen genomför löpande en tvådagarsutbildning för alla som mottar dessa arbetsuppgifter. Jag hoppas att alla berörda tar del av den! En god arbetsmiljö för anställda och studenter, där alla åtnjuter lika villkor, hör till de akademiska kärnvärdena så som de definierats av Magna Charta Universitatumequity.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Täcka udden och Bologna

I fredags i förra veckan ägde det årliga mötet rum på Täcka udden för Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Huvudmannarådet – det förtjänar att upprepas – är unikt genom det förhållande det etablerar mellan finansiär och lärosäten/akademier: finansiärerna låter lärosätena och akademierna inta platserna runt bordet för att diskutera aktuella frågor, medan de själva sitter längs väggarna och lyssnar. Som alltid var mötet både informativt och rikt på diskussion, denna gång bland annat om karriärvägar och jämställdhet, om infrastruktur och internationella utmaningar.

Sedan dess har jag tillbringat några dagar vid Bolognauniversitetet, där Magna Charta Observatory organiserade en workshop för de tio pilotuniversitet från hela världen som nu prövar det ”instrument” som man tagit fram för att arbeta med frågor om akademiska kärnvärden:  både de fundamentala – autonomi och akademisk frihet, rättvisa och integritet – och institutionella kärnvärden. För Stockholms universitets vidkommande identifierades de senare för något tiotal år sedan, i dialog med kärnverksamheten (men har sedan dess modifierats en aning): öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande. Under året diskuteras de akademiska kärnvärdena i olika sammanhang på universitetet. Efter påsk kommer också en inbjudan från rektor till alla medarbetare och studenter att komma med inspel till pilotarbetet. Arbetet kommer att redovisas vid en konferens i Salamanca i september, då universitetet där fyller 800 år och Magna Charta Universitatum firar trettioårsjubileum.

Men nu önskar jag först och främst alla en Glad Påsk!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från Tovetorp till Hållbarhetsforum

Efter en vecka med flera externa möten, bland annat SUHF:s förbundsförsamling på Malmö universitet, har denna vårdagjämningsvecka inletts med internat för Områdesövergripande rådet med de nya vicerektorerna och dekanerna. Som numera brukligt för vårinternatet hölls det på Tovetorps fältstation, där vi fick uppleva alltifrån snöfall till strålande sol men där snödropparna precis tittat fram som ett första vårtecken. På agendan den första dagen stod bland annat strategiarbetet och arbetet med akademiska kärnvärden, liksom universitetets profilområden som det nu är dags att se över på nytt. Dag två fick vi en genomgång från studentkåren av ett mycket gediget arbete de genomfört kring sin kommunikation, som en följd av beslutet att förändra Gaudeamus. SUS har nu spännande planer för att utveckla kommunikationen där studenterna är, på webben och i andra kanaler. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med kåren kring detta, bland annat genom lärplattformen Athena.

Vi hade också en grundlig och animerad diskussion på internatet kring hållbar utveckling, delvis i spåren av UKÄ:s utvärdering, som vi – i likhet med Stephen Hwang och Eva Åkesson, som talade på UKÄ:s och SUHF:s konferens i frågan – menar var behäftad med stora metodproblem och sköt betydligt över målet i förhållande till syftet, att granska huruvida lärosätena uppfyller högskolelagens krav. Vid Stockholms universitet behöver vi allmänt bli bättre på att kommunicera hur våra styr- och beslutsprocesser fungerar, och – mer specifikt gällande hållbar utveckling – på att ge en samlad bild av våra breda och diversifierade utbildningar, från vårt eftersökta masterprogram i Sustainability science till det helt nya masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd, nyutvecklat i samarbete med kommunerna.

Idag lanserar Stockholms universitet Hållbarhetsforum – denna första gång är temat Framtidens energi och resurser. En utgångspunkt har varit Stockholms universitets oerhört starka och breda miljöforskning, där vi regelmässigt rankas som ett av de världsledande universiteten både ifråga om forskningens kvalitet och dess inflytande. Men vår forskningsmässiga styrka omfattar inte bara miljömässig, utan även social och ekonomisk hållbarhet. Med Agenda 2030 har världen fått ett ramverk för att hantera de globala samhällsutmaningarna. Men tiden är knapp. Akademi och näringsliv, politik och civilsamhälle behöver ytterligare bredda och fördjupa sin samverkan, globalt och lokalt, i arbetet med att implementera de globala målen för hållbar utveckling. Med Hållbarhetsforum vill vi på Stockholms universitet skapa en arena för dialog och nätverkande, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, för samverkan och samarbete kring miljö och hållbar utveckling, för att nå vårt gemensamma mål – ett hållbart samhälle.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Institutionen för folkhälsovetenskap invigd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Novo Nordisk och Novozymes Prize

Den danska fonden Novo Nordisk är tämligen okänd i Sverige, men en viktig finansiär inte bara för dansk forskning utan även inom övriga Norden. Sedan ett antal år delar de ut Novo Nordisk-priset till forskare verksamma i Danmark. Sedan fyra år finns också ett europeiskt systerpris, Novozymes Prize. I år gick priset, på 3 miljoner SEK i forskningsanslag och 0,5 miljoner i personligt pris, till Gunnar von Heijne, här flankerad av fondens CEO Birgitte Nauntofte och ordföranden i priskommittén Jens Nielsen, verksam vid Chalmers. Med anledning av priset organiserar fonden en föreläsning vid mottagarens hemuniversitet -Magnélisalen blev snabbt överfylld. Grattis Gunnar!
Tyvärr kolliderade föreläsningen med terminens första prefektmöte, men jag hade tillfälle att träffa fondens företrädare vid en lunch, där vi bland annat diskuterade universiteten och forskningsfinansieringen i Norden, men också rent allmänt betydelsen av nordiska kontakter. Sammantaget utgör de nordiska länderna en av världens främsta universitetsregioner. Nordiskt samarbete och nordiska nätverk inom forskningen är ett effektivt sätt att nå större synlighet och stärka vår ställning globalt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar