Nytt från departement och universitetsstyrelse – och ny universitetsdirektör

Igår presenterades resurstilldelningsutredningen, Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, vid Stockholms universitet – uppdraget som utredare går till Pam Fredman. Omedelbart dessförinnan hade Anders Söderholm presenterats som ny generaldirektör för UKÄ. Det är två personer med lång och gedigen erfarenhet, både som rektorer och inom SUHF.

Idag har vi haft universitetsstyrelse, den sista med nuvarande styrelsesammansättning, och avtackat våra avgående ledamöter Eva Hellsten, Patrik Tigerschiöld och Irene Svenonius, för deras insatser för Stockholms universitet. Vid mötet fattades bland annat beslut om en delvis förändrad organisation inom det humanvetenskapliga området, där områdesnämnden efter årsskiftet kommer att ledas av två dekaner tillika vicerektorer, och om inrättandet av en ny institution för folkhälsovetenskap från årsskiftet, där initialt våra två centra CHESS och SoRAD går samman. Båda är viktiga förändringar för universitetet.

Sist men inte minst var jag också glad att kunna informera styrelsen om vår nyrekryterade universitetsdirektör, Eino Örnfeldt, som tillträder lagom till höstupptakten i september. Han är för närvarande högskoledirektör vid Försvarshögskolan och närmast tidigare verksam under många år vid utbildningsdepartementet i olika funktioner, bland annat som chef för Universitets- och högskoleenheten. Einos breda och mångfacetterade erfarenhet från såväl regeringskansliet som högskolesektorn, liksom hans långa och gedigna chefserfarenhet, gör honom väl skickad för uppdraget att leda och utveckla universitetsförvaltningen under kommande år. Jag önskar honom varmt välkommen till Stockholms universitet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

March for Science

Idag hålls manifestationer för vetenskapen på många håll runtom i världen och i fem svenska städer, bland annat i Stockholm, där många från Stockholms universitet deltar med starkt engagemang. March for Science vill påminna om vetenskapens nödvändighet. När vetenskapliga sanningar förtigs och den akademiska friheten hotas är det vår skyldighet att stå upp för dem. Samtidigt måste vi oförtröttligt fortsätta att bidra till samhället genom att utveckla och sprida kunskap, vetenskap och kritiskt tänkande – det är vårt grundläggande uppdrag som universitet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Veckorna som gått

I fredags hade jag skrivit ett blogginlägg som jag tänkte lägga ut, men med terrordådet på Drottninggatan kom fokus att förflyttas och universitetsinterna angelägenheter tedde sig triviala. Som universitet kan vi inte annat än bemöta terrorism, var den än förekommer i världen, genom att fortsatt stå upp för öppenhet, rätten till kritiskt tänkande och yttrandefrihet.

De senaste veckorna har innehållit många både interna och externa möten för min del. Jag har lett det första mötet med KB:s nygamla grupp för öppen tillgång, som ska bidra till att implementera regeringens uppdrag för att öppet tillgängliggöra vetenskapliga publikationer. Öppen vetenskap är en av de stora utmaningarna för universiteten idag; EU har ambitiösa mål, men deras förverkligande kräver skarpa åtgärder. De kommersiella förlagen, vilkas makt hotas av kraven på öppen tillgång, gör allt för att istället slå mynt av situationen, genom att behålla licensavgifterna samtidigt som forskarna måste betala för publicering. På Områdesövergripande rådet i förra veckan behandlade vi en annan aspekt av frågan, nämligen öppna data, där biblioteket tagit fram en rapport. Här händer det mycket nu, och mycket är oklart. Klart är att det gäller både lagring och tillgängliggörande, att datamängderna och därmed kostnaderna ökar kraftigt och att det därför är viktigt med nationell samordning.

Häromveckan hade vi också myndighetsdialog, det årliga dialogmötet på utbildningsdepartementet där vi rapporterar om och diskuterar universitetets verksamhet. Rektor får presentera tre framgångsfaktorer och tre utmaningar. Framgångsfaktorer för Stockholms universitet är vår starka forskning med tydlig grundforskningsprofil jämte våra forskningsanknutna utbildningar, vår öppna rekryteringspolitik och vår enkla organisation med tydlig delegationsordning. Tre stora utmaningar idag är infrastrukturfrågor, lokalfrågor – inte minst kopplat till Albano – och samverkan. Det sistnämnda är också en framgångsfaktor – vi presenterade universitetets färska samverkanskartläggning – men utmaningen ligger i att samverkan nu ska bli en indikator för resursomfördelning, och Vinnova har en tydlig innovationsinriktning som, av utfallet av piloterna att döma, riskerar att missgynna bredduniversiteten som också har en betydligt bredare samverkan.

Ett inslag som tillkommit med nuvarande statssekreterare, och mycket uppskattat, är att lärosätena också får direkt återkoppling från departementet på dialogen. Här lyftes bland annat fram som en styrka att SU har både stark forskning och ett stort utbildningsuppdrag där forskningsanknytningen är självklar, liksom att vårt arbete med rekryteringar går hand i hand med gott ledarskap. Även samverkanskartläggningen nämndes, liksom att universitetet nu drar in myndighetskapital för att omsätta i strategiska satsningar.

Efter dessa intensiva veckor är det nu dags för påskledighet. Jag önskar alla, medarbetare och studenter, några dagars välförtjänt vila och en Glad Påsk!

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskningens frihet hotad i Ungern

Idag har det ungerska parlamentet fattat beslut om ett lagförslag som i praktiken riskerar att tvinga CEU, Central European University i Budapest, att lägga ner sin verksamhet, och att därmed allmänt inskränka förutsättningarna för högre utbildning och forskning i landet. Förslaget har väckt stor uppmärksamhet internationellt: Kungliga Vetenskapsakademiens presidium gjorde igår ett uttalande i frågan, European University Association har uttalat sig både igår och idag, och många andra internationella partners, som ALLEA, har anslutit sig till kritiken.
Stockholms universitet har, inte minst via Filosofiska institutionen, ett betydande och aktivt samarbete med CEU. När internationella partneruniversitet, som CEU, hotas av inskränkningar, eller som nu till och med aktivt av nedläggning, är det vår skyldighet att stå upp för den akademiska friheten och akademins kärnvärden: yttrandefrihet, fri högre utbildning och forskningens frihet. Tillsammans med våra många kollegor internationellt hoppas vi nu på en omprövning från den ungerska regeringen av detta ogrundade beslut.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Huvudmannarådet för KAW på Täcka udden

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Europa och forskningen – UNICA i Rom

Jag är nyss hemkommen från Rom, där jag under några dagar deltagit i ett rektorsseminarium inom UNICA-nätverket, som samlar Europas huvudstadsuniversitet, organiserat av dess president Luciano Saso. Mötet hölls med anledning av 60-årsfirandet av undertecknandet av Rom-traktaten, och fokus låg alltså på europeisk forskningspolitik. Italiens president Sergio Mattarella talade för rektorerna i Quirinalpalatset, och flera prominenta EU-företrädare, bland annat Federica Mogherini, höll också anföranden under seminariet som lyfte fram forskningens och den högre utbildningens betydelse, allra främst för att stärka det kritiska tänkande som är nödvändigt för att kunna möta många aktuella ”contradictions and complexities”.

Att mötas i internationella nätverk är en otroligt viktig del av rektorsuppdraget, som ger nya perspektiv på det nationella och det lokala. Själv talade jag i en panel med fokus på de europeiska universitetens betydelse för Europa. Uppenbart är att vi har ytterst varierande ståndpunkter – men så är våra utgångspunkter också mycket olika. Det är väl just så internationella samarbeten ser ut – det gäller att hitta de punkter som vi har gemensamma. En avslutande panel, som adresserade dagens utmaningar för universiteten, visade på många sådana. Även om de nationella förutsättningarna är olika är det en global förändringsprocess som vi idag alla är del av – den har att göra med finansiering, internationalisering, digitalisering, fokus på samhällsutmaningar och samverkan mm. Det var oerhört intressant att få ta del av skiftande nationella perspektiv på problemen, inte minst från Storbritannien i Brexittider. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förbundsförsamling i Kristianstad

SUHF har hållit vårens förbundsförsamling på Högskolan Kristianstad. Vid ett förseminarium på morgonen presenterade Björn Brorström en preliminär rapport om tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning, en aktuell fråga för både lärosäten och politiker i dessa dagar. Vi för många diskussioner om principer och om sätt att öka kvaliteten i våra dialoger med vår uppdragsgivare staten. Men kärnfrågan är förstås hur vi kan åstadkomma bättre kvalitet i vår utbildning och forskning – och ännu bättre bidra till nytta för samhället.

Utöver frågor kring årsredovisning mm innehöll resten av dagen presentationer och diskussioner kring en rad aktuella frågor, från bland annat karriärvägar och stipendier till infrastruktur och öppen vetenskap. Sigbritt Karlsson presenterade den högskolepedagogiska gruppens slutrapport, och vi fick också en spännande rapport om pågående arbete i gruppen för flyktingfrågor.

Vid varje förbundsförsamling får vi även information från Sveriges Förenade Studentkårer. Charlotta Tjärdahl berättade idag om aktuella frågor: ett öppet utbildningssamhälle, högkvalitativt studentinflytande och resurser till högre utbildning, som är ny fokusfråga för SFS. Studenters lärande ska stå i fokus snarare än genomströmning. Charlotta lanserade också idén om ett gemensamt manifest för pedagogik mellan lärosäten och studenter; pedagogiken har under flera år varit SFS fokusfråga. Vi bjöds på fint mottagande i rådhuset, med spännande introduktion om bland annat vattenforskningen i ”Kristianstads vattenrike” – passande nog sammanföll mötet också med Internationella världsvattendagen – och på strålande väder med utomhuslunch.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar