Högskoleföreningen 150 år

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Arktis på Nordiska museet – och NUS i Arktis

I förra veckan invigdes den stora utställningen Arktis – medan isen smälter, på Nordiska museet av kronprinsessan Victoria. Den har producerats i nära samverkan med forskningen. Lotten Gustafsson Reinius, innehavare av den Hallwylska gästprofessuren i samarbete med Stockholms universitet, har här gjort stora insatser själv men också koordinerat forskarinsatser från hela Norden, tvärsöver gränserna mellan olika vetenskapsområden. Nordiska museet – men framför allt allmänheten som får ta del av den – är att gratulera till en aktuell, lärorik och spännande utställning!

Just nu befinner jag mig själv i Arktis, närmare bestämt på Färöarna. Vi har styrelsemöte med NUS, Nordiska universitetssamarbetet, där Sverige för närvarande har ordförandeskapet. Vi följer noga utvecklingen i de nordiska grannländerna både vad gäller både övergripande forskningspolitik och konkreta sakfrågor som upptar oss vid lärosätena. Denna gång har vi bland annat diskuterat arbetet mot sexuella trakasserier, där vi avser att fördjupa vår nordiska samverkan. En huvudpunkt på mötet är också kvalitetssystem för forskning, med utgångspunkt i det svenska utvecklingsarbetet. UKÄ:s Anders Söderholm är här och presenterar det kommande arbetet med granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Vid årsskiftet tar Finland över ordförandeskapet, och huvudtemat för kommande två år blir hållbar utveckling.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sara Danius

Under veckan som gått har årets Nobelpris tillkännagivits, inklusive förra årets i litteratur – en vecka som alltid engagerar både universiteten och allmänheten. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Sara Danius gick bort just i slutet av denna vecka.
Stockholms universitet var Saras Alma Mater, det var här hon började sina studier i litteraturvetenskap och hit valde hon att återvända som professor i ämnet 2013, samma år som hon invaldes i Svenska Akademien. Tidigare i år, när hon lämnade Akademien, talade hon om att hon såg fram mot att återuppta sin forskar- och lärargärning vid universitetet.
Sara Danius var en framstående humanistisk forskare med stor integritet, stringens och lyskraft. Med sin internationella gärning och sin bredd som både forskare och kritiker är hon en förebild. Hennes minne lever vidare i det intellektuella arv hon lämnar efter sig.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SEI 30 år

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstinternat, prefektmöten och chefsutbildning

Områdesövergripande rådet har haft internat på universitetets 50-årsjubilerande forskningsstation i Tovetorp, i vackert höstväder. Som vanligt på höstinternatet stod budgetfrågorna i fokus, inför universitetsstyrelsens kommande budgetbeslut. Vi diskuterade också rekryterings- och meritvärderingsfrågor, bland annat med anledning av att universitetet undertecknat DORA – San Francisco Declaration on Research Assessment som jag skrivit om tidigare i bloggen. Även samverkansfrågor stod på agendan, och de är också temat för årets prefektmötesdiskussioner, där det första mötet ägde rum i tisdags direkt efter OR-internatet. Vicerektorerna gav en gemensam introduktion till frågorna utifrån områdenas perspektiv, och att döma av kommentarerna efteråt är det frågor som i hög grad engagerar prefekter och avdelningschefer. Rektors prefektmöten är ett viktigt tillfälle för hela ledningen och prefekter och andra chefer att träffas, också lite mer informellt, och utbyta information och erfarenheter. Igår inleddes också en ny omgång av universitetets centrala chefsutbildning, som riktar sig till prefekter, administrativa chefer och deras ställföreträdare, och Eino Örnfeldt och jag inledde programmet med att gemensamt tala om att leda på Stockholms universitet. Våra institutioner är starka och självständiga, och det kräver gott ledarskap, både akademiskt och administrativt.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årshögtid och andra forskningsfrågor

I fredags höll Stockholms universitet sin årshögtid, då 43 nya professorer installerades och 211 nydisputerade hade möjlighet att promoveras. Som sig bör var det glädjen och stoltheten som dominerade kvällen. Samtidigt var det en dag av globala klimatstrejker, och ett stråk av allvar i de samhällsutmaningar vi som universitet måste möta fanns också närvarande mitt i festglädjen. Studentmarskalkarna var som alltid nyckelpersoner under högtiden.

Tidigare i veckan deltog jag i ett fullsatt seminarium på Regeringskansliet, Bankhallen, arrangerat av Svenska Unescorådet, där Vetenskap och allmänhet presenterade en ny rapport om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap. Glädjande är att nio av tio forskare tycker att forskningskommunikation är viktigt, att över hälften vill lägga mer tid på det och att nära nog hälften av forskarna uppfattar att forskare som ägnar sig åt forskningskommunikation värderas positivt av sina kollegor. Det behöver främjas och utvecklas genom kvalificerat, forskningsnära stöd. Mer problematiskt med rapporten är att man blandat samman forskningskommunikation och öppen vetenskap i en enkät till forskarna. Genom att dessa två förts samman kan man riskera att dra den felaktiga slutsatsen att öppen vetenskap primärt handlar om att sprida forskningsresultat till allmänheten. Vad enkäten helt missar är den genomgripande inomvetenskapliga omvandlingen av forskningsprocessen, där bland annat forskningsdata med medföljande kod och resultat lättare kan verifieras och reproducerbarheten därmed ökar – vilket annars är ett av de stora problemen i forskningen idag. Forskningskommunikation är enbart en aspekt – om än nog så viktig – av öppen vetenskap.

Vid detta tillfälle passade även Vetenskapsrådets Sven Stafström och jag – i egenskap av SUHF:s ordförande – på att signera en överenskommelse om samarbete för att ta fram en ny organisationsmodell för nationell e-infrastruktur för forskning – en av de största utmaningarna vad gäller forskningens infrastruktur idag, som involverar samtliga lärosäten, och där Sverige ligger efter, vilket den kompass VR tagit fram tillsammans med universiteten tydligt visar. Det är verkligen glädjande att vi på detta sätt kan samarbeta, lärosäten och forskningsfinansiärer emellan, och mycket viktigt för framtiden för svensk forskning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

European Research and Innovation Days

Idag inleds European Research and Innovation Days i Bryssel, EU-kommissionens första policyevenemang kring forskning och innovation. Det lanseras som ett årligt evenemang, som för samman olika avnämare för att diskutera och tillsammans forma det gemensamma forsknings- och innovationslandskapet för framtiden. En av de främsta utmaningarna för Europa, konstateras det i syftesformuleringen, är att förmå ställa om ekonomin, samhället och planetutmaningarna för att säkra en hållbar framtid för medborgarnas bästa.
Organisationer som EUA, där Stockholms universitet är medlem, har samtidigt reagerat på risken för minskat stöd inte minst för grundforskning i Europa, och inom ramen för uppropet #EUInvestInKnowledge har ett antal organisationer, inklusive såväl Stockholms universitet som SUHF, ställt sig bakom ett upprop för att inte urholka Horisont Europa, som kommer att presenteras för EU-kommissionen under de kommande dagarna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar