KI, KTH, SU – Universitetsalliansen Stockholm trio

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Themis Z invigt

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Klimatfestival och GD-forum för Agenda 2030

Idag besökte jag Bolincentrets klimatfestival som pågår i dagarna tre. 75 skolklasser – mer än 2000 skolungdomar – besöker Geovetenskapens hus under dessa dagar, lyssnar på föreläsningar, går runt mellan Aktivitetstorgets olika stationer, eller prövar på att spela bland annat Minecraft, i en spännande variant som SMHI har anpassat just för klimatfrågor. Själv hade jag glädjen att höra Bolincentrets föreståndare Nina Kirchner tala om flytande glaciärer – mycket lärorikt och roligt inte bara för mig, utan för alla de elever som fyllde Nordenskiöldsalen till sista plats.
Dagen fortsatte i hållbarhetens tecken. På eftermiddagen undertecknade jag avsiktsförklaringen för GD-forum för Agenda 2030. Initiativet startades ursprungligen av SIDA 2017, men man riktade sig då främst till andra myndighetschefer. Idag blev Stockholms universitet tredje lärosäte att underteckna, jämte Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Beslutet var självklart, givet vårt starka engagemang för frågor om hållbar utveckling, vare sig det gäller profilområdet klimat, hav och miljö eller de många andra forskningsområden där vi är engagerade, men som inte alltid lika självklart brukar förknippas med agendan – bland annat dem som vi lyfter fram vid höstens Hållbarhetsforum under rubriken Demokrati, populism och hållbar utveckling.
Tack vare redan beviljade samverkansmedel kan vi från SU:s sida också till hösten starta ett planerat pilotprojekt som vi nu knyter till GD-forums verksamhet, för ett kapacitetsutvecklingsprogram för integrerad naturresursförvaltning – med fokus på havs- mark- och vattenfrågor och därtill hörande bioresurser – under ett förändrat klimat. Stockholms universitets starka grundforskning inom alla de områden som täcks av Agenda 2030 är själva förutsättningen för att vi också kan engagera oss i detta slags samhällsviktiga samverkansfrågor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stockholms universitet värd för Molecular Frontiers

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Seminarium om hållbar utveckling i Aten

Sedan igår befinner jag mig i Aten, där vi idag har haft ett heldagsseminarium på temat Challenges and Opportunities related to a new Climate Economy: Driving Innovation for Sustainable Development. Seminariet, som ägde rum i Academy of Athens magnifika lokaler, arrangerades av Navarino Environmental Observatory, vår fältstation i Messinien, som drivs av Stockholms universitet i samarbete med ekoturismföretaget TEMES och Academy of Athens. Såväl ordföranden Karin Holmgren, under våren tf rektor vid SLU, som NEOs föreståndare Johan Kuylenstierna och flera andra medarbetare vid SU, medverkade aktivt under dagen.

I seminariearrangemanget har vi också haft stort stöd från Sveriges ambassadör till Grekland Charlotte Sommelin och hela ambassaden. Till vår stora glädje accepterade Kronprinsessan vår inbjudan att delta i seminariet, och det gjorde även Greklands president Prokopis Pavlopoulos som var med inledningsvis. Av ett seminarium för en till omfånget anspråkslös fältstation blev det alltså ett högnivåmöte – och det på goda grunder. NEO är ett på flera sätt unikt internationellt samarbetsprojekt mellan näringsliv, civilsamhälle och akademi. Det visar på betydelsen av såväl regional förankring som internationell utblick när det kommer till klimat och miljö. För en hållbar utveckling krävs bättre nationell och internationell integrering av naturresurserna och deras styrning. Genom EU-projektet COASTAL, där NEO/SU deltar, integreras exempelvis studiet av kustregioner havs- och landrelaterade frågor, från Östersjön till Medelhavet och på flera andra håll, på ett unikt sätt. Men det är också viktigt med både klimatsmarta investeringar och stadsplanering, liksom med innovativa lösningar från näringslivshåll. Dagen bjöd på en rik mosaik av korta anföranden från såväl forskare som näringslivsföreträdare, som både gav en konturskarp bild av klimathotets allvar och presenterade olika goda exempel, både beträffande forskning, innovation och policyutveckling. Det förtjänar att upprepas: endast genom samarbete – lokalt, regionalt, nationellt, internationellt – kan vi gemensamt tackla klimatutmaningarna och nå de globala målen för hållbar utveckling.

Imorgon blir det interna möten – samarbetsavtalet kring NEO ska omförhandlas inför den stundande tredje femårsperioden. Jag är övertygad om att dagens seminarium har lagt en god grund för fortsatt samarbete.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Påsktid

Efter ett par intensiva veckor har jag haft påskledigt under några dagar, och jag hoppas att många medarbetare och studenter tagit tillfället i akt att också ta ledigt och glädjas åt våren!

Under veckorna före påsk var jag bland annat i Paris med European University Association. Dels hölls möte med ”EUA Council” där jag ingår som ordförande i SUHF, där vi bland annat diskuterade hur Bolognaprocessen, som fyller 20 i år, ska följas upp. Samma dag hölls även ett rundabordssamtal för rektorer kring akademiska kärnvärden, där jag kunde rapportera om vårt arbete vid Stockholms universitet med Living Values-projektet. Uppenbart är att värdefrågorna idag är mer i fokus än på åtskilliga decennier. Dels hade EUA också sitt ”General Assembly”, extra viktigt i år med val av ny ordförande för fyra år. Det blev irländaren Michael Murphy, en framsynt, klok och mycket dynamisk person, vilket är viktigt i en på många sätt kritisk tid för universiteten i Europa.

I onsdags hade jag också ett spännande möte på Stockholms handelskammare med dess nye VD, Andreas Hatzigeorgiou. Han är disputerad nationalekonom från University of Michigan Ann Arbor – och innan dess med kandidatexamen från SU. Handelskammarens vision idag är att Stockholm ska vara Europas bästa huvudstad. En viktig komponent i detta är, menar VD, att akademi och näringsliv måste knytas närmare samman. Flera av Handelskammarens prioriteringar – bostadspolitik, trafik, kompetensförsörjning mm – stämmer också väl överens med universitetens egna. Tidigare tankar om att locka ett internationellt toppuniversitet att bygga campus i Stockholm formulerar Andreas Hatzigeorgiou hellre i termer av samarbeten, som i Senseable Stockholm Lab med KTH, MIT, Stockholms stad, Handelskammaren och Newsec. Här finns stora möjligheter till nya samarbeten för ömsesidig nytta.

Direkt från Handelskammaren fortsatte jag till Utbildningsdepartementet för ett möte med vår nya minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans – men då med SUHF-hatten på. Vi hade en konstruktiv diskussion om viktiga frågor för sektorn utifrån regeringens tre prioriteringar: Kompetensförsörjning i hela landet, trygga lärosäten och kunskap för att möta samhällsutmaningarna.

Nu stundar en vecka med en rad interna möten under tisdagen och därefter en presidiedag för SUHF på onsdag där vi bland annat träffar Vetenskapsrådet för att diskutera forskningsdatafrågor. På torsdag reser jag till Aarhus där jag sitter i universitetsstyrelsen, och på fredag är det dags för vår egen universitetsstyrelse, med, som ojämförligt viktigaste fråga, utseende av prorektor för kommande treårsperiod, men också bland annat en första diskussion om SU:s yttrande över STRUT-utredningen, som styrelsen ska besluta vid sitt nästa möte.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förskollärar- och grundlärarprogrammen utvärderade

UKÄ har nu offentliggjort resultatet av sin utvärdering av kvaliteten på landets alla förskollärar- och grundlärarutbildningar. Syftet med UKÄ:s granskning är dubbelt, att se till att utbildningarna säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen och att bidra till lärosätenas egna kvalitetsutvecklingsarbete.

Stockholms universitet får ifrågasatt kvalitet på grundlärarprogrammet F-3 samt 4-6, men däremot hög kvalitet på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Det är givetvis glädjande med de båda program som får hög kvalitet, men vad gäller den ifrågasatta kvaliteten på de övriga grundlärarprogrammen krävs det krafttag. Vi har landets största lärarutbildning och det är helt nödvändigt att den erbjuder studenterna en fullgod utbildning.

Vad som står helt klart, och som UKÄ också tydligt underströk när de gav besked till rektor om utfallet, är att problemet huvudsakligen gäller kvaliteten på de självständiga arbetena. Vi har nu ett år på oss för att redovisa hur vi ska komma tillrätta med bristerna. Igår tillsatte jag en styrgrupp för åtgärdsredovisning under prorektors ledning och inrättade också en arbetsgrupp med representanter för de berörda institutionerna som ska arbeta vidare mer konkret med frågorna. Detta arbete har redan tagit sin början och en hel del åtgärder är planerade och påbörjade. T ex ska rutiner för handledning och examination skärpas och regelbundna möten ska införas mellan alla handledare och examinatorer för att öka samsynen, säkerställa en hög nivå och se till att de aktuella examensmålen examineras i de självständiga arbetena. Redan nu har kursen i självständigt arbete på grundnivån arbetats om, med bland annat utökad undervisning i akademiskt skrivande och i forskningsmetodik. Vad gäller svenskämnet, som är uppdelat på flera olika institutioner, behöver ett helhetsgrepp tas och samspelet mellan ämnesspecifik och ämnesdidaktisk kompetens behöver säkras, på samma sätt som redan sker inom matematikämnet.

Jag önskar styrgrupp och arbetsgrupp lycka till i deras viktiga arbete att vidta och redovisa åtgärder för att nå målet – hög kvalitet i alla våra grundlärarutbildningar!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar