Två internat – rivstart inför hösten

Nu är jag tillbaka på universitetet inför hösten – men hittills har jag bara varit en dag på campus. Sedan i tisdags har jag tillbringat tiden på två olika internat. Först ledningsinternat på Näsby slott, där vi rivstartade med att prata forskningspolitik, i spåren av Huvudmannarådets rektorsresa till Bryssel i juni och den så kallade Lamyrapporten, från EU-kommissionens expertgrupp, som offentliggjordes i juli. Annars var huvudtemat vid detta internat ett brett svep över aktuella frågor. Vi hade nämligen glädjen att lite i förskott få välkomna Eino Örnfeldt till Stockholms universitet. Han tillträder ju som universitetsdirektör först den 11 september i samband med höstupptakten, men hade tagit sig tid att vara med dessa dagar, för att så få en introduktion till frågor som står på agendan framöver: processen för att ta fram nya strategier från 2019, kvalitetssystemen för utbildning och forskning som ska utvecklas (det förstnämnda ska REBUS-gruppen diskutera i veckan som kommer), vårt miljöledningssystem, kommande besök från Vetenskapsrådet, aktuella remisser – med mera. Vi återkommer till alla dessa frågor vid Områdesövergripande rådet under hösten.
I onsdags fortsatte jag vidare till Smådalarö gård, där 21 rektorskollegor samlades, tillsammans med SUHF:s tf generalsekreterare, för sommarens rektorsinternat. Det har varit många rektorsskiften sedan sist, och det var värdefullt att få träffa både gamla och nya kollegor – bland de senare rektorerna för två av våra närmaste samarbetspartners bland universiteten, vår granne KI, där Ole Petter Ottersen är på plats sedan 1 augusti, och GU, som vi ju samarbetar med inom SLUG (Stockholm-Lund-Uppsala-Göteborg), där Eva Wiberg tillträdde den 1 juli. Även här var det ett brett svep av frågor som dryftades i informella samtal, alltifrån de stora frågorna om autonomi eller kvalitet i högre utbildning och forskning till mer specifika, aktuella frågor, som sommarens omdebatterade promemoria om breddat deltagande eller UKÄ:s utvärdering av hållbar utveckling, som nu är ute på delning till lärosätena. Det är en stor styrka för sektorn att rektorerna har en aktivt pågående, öppen dialog sinsemellan.
I samband med detta internat hade SUHF:s styrelse också ett extra sammanträde, där vi enhälligt beslutade utse Marita Hilliges, idag rektor vid Högskolan Dalarna och tidigare vice ordförande i SUHF, till ny generalsekreterare från den 1 oktober. Marita kommer formellt att vara anställd vid Stockholms universitet, så jag får hälsa extra välkommen och gratulera!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Almedalen 2017

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

I Bryssel med Huvudmannarådet

En delegation med rektorer / prorektorer och forskningsrådgivare / forskningsstödschefer  från de tolv universiteten i Wallenbergstiftelsernas huvudmannaråd har just tillbringat två dagar i Bryssel. Syftet med resan var dubbelt. Dels att få bättre insikt i EU:s forskningspolitik liksom i EU-arbetet generellt, dels också att gemensamt markera de svenska forskningsuniversitetens engagemang i det kommande ramprogrammet, FP9.

Det har varit fullmatade dagar. Vi har fått en intensivkurs i arbetet inom EU med forsknings- och utbildningsfrågor av Per-Erik Yngwe och Åsa Petri, ansvariga för respektive område inom Sveriges ständiga representation i Bryssel. Dan Andrée presenterade det nyinrättade svenska FOI-kontoret (tidigare Vinnovas Brysselkontor, där nu även Vetenskapsrådet har en permanent representation) och diskuterade hur det gått för Sverige i Horizon 2020. Samtidigt betonade han vikten av framtida strategier på lärosätena för att bättre kunna hävda sig i kommande ramprogram.

LERU:s (League of European Research Universities) generalsekreterare Kurt Deketelaere introducerade vältaligt deras helt nya Beyond the Horizon, ett imponerande 30-sidigt advice paper, som sammanfattar LERU:s syn på FP9, med betoning på excellenskravet, på bland annat ERC:s betydelse med mera – en gedigen argumentation för forskningsuniversitetens linje. Men vi träffade också Kurt Vandenberghe från EU-kommissionen. Han gav en annan bild av framtiden, avvisade begreppet grundforskning till förmån för ”frontier research” och betonade behovet att ”skapa en ny berättelse”, om den omedelbara relevansen och samhällsnyttan av forskning och – inte minst – innovation.

Vi mötte också två av våra EU-parlamentariker: veteranen Gunnar Hökmark (m) och den senast tillkomne Jakop Dalunde (mp) gav utifrån vitt skilda perspektiv intressanta redogörelser för sin syn på forskningspolitiken. En absolut höjdpunkt under besöket var middagen på residenset hos ambassadör Lars Danielsson, som inte bara bjöd på lekamlig spis utan också på en mångsidig, skarp och ögonöppnande analys av Europapolitiken – inte minst Brexit – på ett övergripande plan idag, vilket satte forsknings- och utbildningsfrågorna i perspektiv. Sammantaget gav resan i ymnigt mått både den fördjupade kunskap vi eftersträvat och insikten om behovet av att universiteten är synliga och – helst gemensamt – gör sig hörda i europeisk forskningspolitik, särskilt i den brytningstid där vi nu befinner oss.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Samarbete för världsledande mikroskopi

Igår deltog jag i lanseringen av CEM4MAT, som ägde rum på Uppsala universitet. CEM4MAT är ett regionalt centrum för högupplösande transmissionselektronmikroskopi (TEM), med visionen om att vara öppet och tillgängligt för alla. KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet och det industrinära materialforskningsinstitutet Swerea KIMAB deltar som grundande partners – och med Stockholms universitet som tydlig motor. Gunnar Svensson, prefekt vid Institutionen för material- och miljökemi har varit den kanske mest drivande av intitiativtagarna, och var också en av huvudtalarna vid lanseringen.
Tidigare finansierades detta slags initiativ framför allt av privata stiftelser, inte minst Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Utan deras initiala stöd hade Sverige inte kunnat uppnå den världsledande kompetens inom området vi har idag, och instrumenten har också varit mycket viktiga för forskningen inom materialområdet.
CEM4MAT kommer att bli mycket viktigt för framtiden, inte minst därför att SU just har upphandlat ett avancerat TEM för drygt 35 Mkr, som vi helt finansierar själva, och UU på samma sätt investerat i ett nytt, något mindre, liknande TEM som invigdes igår. Det är mycket viktigt att dessa instrument som finansieras i egen regi blir öppna infrastrukturer. Detta leder till effektivt utnyttjande och skapar förutsättningar för nya forskningssamarbeten såväl med industrin som med andra lärosäten. Det är därför vi gemensamt har tagit initiativet att med egna resurser bygga upp denna plattform.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Byggplats Albano

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kartering av världshaven – nytt internationellt samverkansprojekt

I veckan vid FN:s Ocean Conference i New York presenterade ordföranden i Nippon Foundation Yohei Sasakawa den glädjande nyheten att stiftelsen kommer att stödja ett projekt  med syftet att kartera världshavens bottnar – NF-GEBCO Seabed 2030 – med 18,5 miljoner USD under projektets första tio år. Projektet, som koordineras från Storbritannien (British Oceanographic Data Centre), innehåller fyra regionala centra för datainsamling och koordination: Stockholms universitet, Columbia University, The National Institute of Water and Atmospheric Research i Wellington, Nya Zeeland, och Alfred Wegener Institut i Tyskland. Detta är ett oerhört viktigt och spännande globalt samverkansprojekt som involverar både akademi, industri och regeringar, och där Martin Jakobsson varit en drivande kraft. I pressmeddelandet konstateras att världshaven täcker inte mindre än 70% av jordens yta – samtidigt som havsbottens topografi är betydligt mindre känd än månens eller flera av jordens grannplaneters.

Den stora framgången med NF-GEBCO Seabed 2030 får dock ingalunda forskarna att luta sig tillbaka. ”Nästa steg”, skrev Martin i ett mejl, ”är att få igång ett finansieringsprogram för att kartera svårtillgängliga havsområden, det är betydligt mera kostsamt än att arbeta med data vi nu fått pengar till, men skam den som ger sig.” Bra – men jag vill ändå passa på att gratulera varmt till framgången!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vecka 22

Det har varit långhelg efter en fullmatad vecka, som inleddes med avtackningen av Joakim Malmström som universitetsdirektör och chef för universitetsförvaltningen – tack Jocke, och lycka till på Naturhistoriska riksmuseet! Vi ser fram mot gott grannskap och fortsatt samarbete framöver.

I övrigt hade jag under veckan bland annat ett extrainsatt möte med disciplinnämnden på grund av rekordmånga ärenden – att detta inte bara gäller vid SU uppmärksammades ju för övrigt av SvD och Sydsvenskan idag.

Dessutom var det möte både med Huvudmannarådets rektorer och med URFI (Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur), med finansieringen av driften för MAX IV som huvudfråga. Vi är nu överens forskningsuniversiteten emellan om att stödja driften under fem år, 2019-23, med 50 mnkr/år, i och med att KAW går in med generös finansiering av nya strålrör och förutsatt att de 50 mnkr som alltjämt saknas, liksom driften av de nya strålrören, kan täckas genom nya medel. En annan viktig fråga vid URFI-mötet gällde forskningsdata, där VR har ett övergripande ansvar, men där det finns många aktörer och där verkligheten snabbt förändras. Vi behöver tillsätta en arbetsgrupp inom sektorn som kan bidra till samordning av dessa viktiga frågor. För SU:s del kommer jag under veckan att fatta beslut om ett uppdrag till Universitetsbiblioteket om intern samordning.

Gruppen för öppen tillgång vid KB, där jag är ordförande, träffades också i förra veckan, för att sätta samman utredningsgrupper inför genomförandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som nu ligger i KB:s uppdrag. Vi avslutade med en workshop tillsammans med Bibsamkonsortiet, som ju har ansvaret för licensförhandlingar med förlagen. Hela frågan om öppen vetenskap – alltifrån öppna data till öppen tillgång – rymmer en rad utmaningar där EU och Sverige har stora ambitioner, men där det krävs betydande samordningsinsatser och politiskt stöd för att kunna nå fram till hållbara lösningar.

Veckan avslutades med att universitetsstyrelsen i fredags hade sitt första sammanträde med ny sammansättning, med två av våra tre nya ledamöter på plats: Anders Lindberg, direktör för JKL, och Katarina Nordqvist, forskningschef på Nobelmuseet. Vi ser också fram mot att få träffa Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet och författare, i september. Alla tre är de varmt välkomna till styrelsen för Stockholms universitet!

Mötet inleddes med att rektorsrådet Mats Danielson presenterade samverkan vid Stockholms universitet, utifrån den nyutkomna rapport från samverkanskartläggningen som styrelsen fick ta del av. Mats redogjorde för den breda samverkan vi idag bedriver, genom utbildning och forskning såväl som samhällsutveckling, men också för problemen med att använda samverkan som grund för en omfördelningsmekanism av medel, vilket ju Stockholms universitet i flera sammanhang ställt sig kritiskt till.

Det var sedan en händelse som såg ut som en tanke att Gunlög Sundberg, prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, som i slutet av mötet presenterade sin institution och dess tillblivelse genom en samgåendeprocess, också hade starkt fokus på samverkansaspekter och på den betydelse som utbildning och forskning i svenska, svenska som andraspråk, flerspråkighet, tolkning och översättning har i samhället idag.

Samverkan blev för övrigt en röd tråd under dagen för tf förvaltningschef Åsa Borin och mig, som gemensamt tillbringade eftermiddagen på avslutningen av vårt chefsprogram, med en serie redovisningar just på temat samverkan. Det är alltid lika givande att lyssna på dessa redovisningar, och vi fick med oss både konkreta förslag på utvecklingsåtgärder och mer övergripande inspel på idéplanet; exempelvis en definition av samverkan som insikter, idéer och bidrag från olika delar av samhället för att med excellent forskning kunna svara på samhällets utmaningar. Grattis, alla färdigutbildade prefekter, chefer och ledare!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar