Samarbete för världsledande mikroskopi

Igår deltog jag i lanseringen av CEM4MAT, som ägde rum på Uppsala universitet. CEM4MAT är ett regionalt centrum för högupplösande transmissionselektronmikroskopi (TEM), med visionen om att vara öppet och tillgängligt för alla. KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet och det industrinära materialforskningsinstitutet Swerea KIMAB deltar som grundande partners – och med Stockholms universitet som tydlig motor. Gunnar Svensson, prefekt vid Institutionen för material- och miljökemi har varit den kanske mest drivande av intitiativtagarna, och var också en av huvudtalarna vid lanseringen.
Tidigare finansierades detta slags initiativ framför allt av privata stiftelser, inte minst Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Utan deras initiala stöd hade Sverige inte kunnat uppnå den världsledande kompetens inom området vi har idag, och instrumenten har också varit mycket viktiga för forskningen inom materialområdet.
CEM4MAT kommer att bli mycket viktigt för framtiden, inte minst därför att SU just har upphandlat ett avancerat TEM för drygt 35 Mkr, som vi helt finansierar själva, och UU på samma sätt investerat i ett nytt, något mindre, liknande TEM som invigdes igår. Det är mycket viktigt att dessa instrument som finansieras i egen regi blir öppna infrastrukturer. Detta leder till effektivt utnyttjande och skapar förutsättningar för nya forskningssamarbeten såväl med industrin som med andra lärosäten. Det är därför vi gemensamt har tagit initiativet att med egna resurser bygga upp denna plattform.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Byggplats Albano

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kartering av världshaven – nytt internationellt samverkansprojekt

I veckan vid FN:s Ocean Conference i New York presenterade ordföranden i Nippon Foundation Yohei Sasakawa den glädjande nyheten att stiftelsen kommer att stödja ett projekt  med syftet att kartera världshavens bottnar – NF-GEBCO Seabed 2030 – med 18,5 miljoner USD under projektets första tio år. Projektet, som koordineras från Storbritannien (British Oceanographic Data Centre), innehåller fyra regionala centra för datainsamling och koordination: Stockholms universitet, Columbia University, The National Institute of Water and Atmospheric Research i Wellington, Nya Zeeland, och Alfred Wegener Institut i Tyskland. Detta är ett oerhört viktigt och spännande globalt samverkansprojekt som involverar både akademi, industri och regeringar, och där Martin Jakobsson varit en drivande kraft. I pressmeddelandet konstateras att världshaven täcker inte mindre än 70% av jordens yta – samtidigt som havsbottens topografi är betydligt mindre känd än månens eller flera av jordens grannplaneters.

Den stora framgången med NF-GEBCO Seabed 2030 får dock ingalunda forskarna att luta sig tillbaka. ”Nästa steg”, skrev Martin i ett mejl, ”är att få igång ett finansieringsprogram för att kartera svårtillgängliga havsområden, det är betydligt mera kostsamt än att arbeta med data vi nu fått pengar till, men skam den som ger sig.” Bra – men jag vill ändå passa på att gratulera varmt till framgången!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vecka 22

Det har varit långhelg efter en fullmatad vecka, som inleddes med avtackningen av Joakim Malmström som universitetsdirektör och chef för universitetsförvaltningen – tack Jocke, och lycka till på Naturhistoriska riksmuseet! Vi ser fram mot gott grannskap och fortsatt samarbete framöver.

I övrigt hade jag under veckan bland annat ett extrainsatt möte med disciplinnämnden på grund av rekordmånga ärenden – att detta inte bara gäller vid SU uppmärksammades ju för övrigt av SvD och Sydsvenskan idag.

Dessutom var det möte både med Huvudmannarådets rektorer och med URFI (Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur), med finansieringen av driften för MAX IV som huvudfråga. Vi är nu överens forskningsuniversiteten emellan om att stödja driften under fem år, 2019-23, med 50 mnkr/år, i och med att KAW går in med generös finansiering av nya strålrör och förutsatt att de 50 mnkr som alltjämt saknas, liksom driften av de nya strålrören, kan täckas genom nya medel. En annan viktig fråga vid URFI-mötet gällde forskningsdata, där VR har ett övergripande ansvar, men där det finns många aktörer och där verkligheten snabbt förändras. Vi behöver tillsätta en arbetsgrupp inom sektorn som kan bidra till samordning av dessa viktiga frågor. För SU:s del kommer jag under veckan att fatta beslut om ett uppdrag till Universitetsbiblioteket om intern samordning.

Gruppen för öppen tillgång vid KB, där jag är ordförande, träffades också i förra veckan, för att sätta samman utredningsgrupper inför genomförandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som nu ligger i KB:s uppdrag. Vi avslutade med en workshop tillsammans med Bibsamkonsortiet, som ju har ansvaret för licensförhandlingar med förlagen. Hela frågan om öppen vetenskap – alltifrån öppna data till öppen tillgång – rymmer en rad utmaningar där EU och Sverige har stora ambitioner, men där det krävs betydande samordningsinsatser och politiskt stöd för att kunna nå fram till hållbara lösningar.

Veckan avslutades med att universitetsstyrelsen i fredags hade sitt första sammanträde med ny sammansättning, med två av våra tre nya ledamöter på plats: Anders Lindberg, direktör för JKL, och Katarina Nordqvist, forskningschef på Nobelmuseet. Vi ser också fram mot att få träffa Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet och författare, i september. Alla tre är de varmt välkomna till styrelsen för Stockholms universitet!

Mötet inleddes med att rektorsrådet Mats Danielson presenterade samverkan vid Stockholms universitet, utifrån den nyutkomna rapport från samverkanskartläggningen som styrelsen fick ta del av. Mats redogjorde för den breda samverkan vi idag bedriver, genom utbildning och forskning såväl som samhällsutveckling, men också för problemen med att använda samverkan som grund för en omfördelningsmekanism av medel, vilket ju Stockholms universitet i flera sammanhang ställt sig kritiskt till.

Det var sedan en händelse som såg ut som en tanke att Gunlög Sundberg, prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, som i slutet av mötet presenterade sin institution och dess tillblivelse genom en samgåendeprocess, också hade starkt fokus på samverkansaspekter och på den betydelse som utbildning och forskning i svenska, svenska som andraspråk, flerspråkighet, tolkning och översättning har i samhället idag.

Samverkan blev för övrigt en röd tråd under dagen för tf förvaltningschef Åsa Borin och mig, som gemensamt tillbringade eftermiddagen på avslutningen av vårt chefsprogram, med en serie redovisningar just på temat samverkan. Det är alltid lika givande att lyssna på dessa redovisningar, och vi fick med oss både konkreta förslag på utvecklingsåtgärder och mer övergripande inspel på idéplanet; exempelvis en definition av samverkan som insikter, idéer och bidrag från olika delar av samhället för att med excellent forskning kunna svara på samhällets utmaningar. Grattis, alla färdigutbildade prefekter, chefer och ledare!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Klimatfestival och levande frågelåda

Idag hölls den årliga Levande frågelådan i Aula Magna. Var och en som besökt den vet att det är lika fantastiskt varje år: aulan fylls av ivriga femteklassare sprängfyllda av frågor till forskarna inom naturvetenskap, och stämningen är – sa en medarbetare jag mötte efteråt – som på en rockkonsert. Inte mindre fantastisk var Bolincentrets klimatfestival i förra veckan, riktad till skolungdomar i alla åldrar, som i år hölls för första gången med 1300 deltagare i samband med de årliga Bolindagarna, och som jag hade glädjen att besöka. Jag vandrade runt på ett utställningstorg fyllt av spännande stationer med olika åskådliga exempel på klimatförändringar, klimatforskning och klimatåtgärder. Armbryterskan från Ensamheten, Heidi Andersson, lärde ut grunderna i armbrytning och pratade samtidigt om sitt stora engagemang för klimat och miljö. Här fanns samtidigt ett antal olika klassrumsaktiviteter, t ex att gissa hur stora koldioxidutsläpp ett par jeans, ett par gympaskor, en hamburgare eller en flygresa genererar, och att komma med förslag på hur de kan minskas, både hemma, i skolan och i samhället i stort. Förslagen är på riktigt – de tas med till en klimatkonferens, och tanken är att det ska bli en återkoppling därifrån till deltagande skolor. Det var en energiinjektion av stora mått att få ta del av detta strålande exempel på samverkan, med entusiastiska besökare, som bidrar både till att öka ungdomars intresse för forskning och deras kunskap om ett av våra stora samhällsproblem idag. Bäst av allt: även klimatfestivalen ska bli årligt återkommande!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Europadagen på campus

Idag är det Europadagen, som uppmärksammas på många sätt runt om i Europa och i Sverige. På Stockholms universitet har vi, tillsammans med studentkåren och Erasmus Student Network, särskilt valt att fira att Erasmusprogrammet fyller 30: Stockholms universitets strategier prioriterar särskilt utbyten mellan studenter inom Europa. Även European Research Council firar jämnt – 10 år – vilket Vetenskapsrådet firar med ett seminarium i nästa vecka där jag kommer att delta.

Europahuset på Regeringsgatan anordnade idag en rad aktiviteter på temat Ung i Europa, där EU-minister Ann Linde också deltog. Men något viktigt saknades där – studenterna. Därför valde Ann Linde att på eftermiddagen också besöka Studenthuset på Stockholms universitet (hon har för övrigt sin examen från SU), med studenter som särskild målgrupp. Det var fullsatt i galleriet, där EU-ministern höll ett både engagerat och välavvägt anförande om dagens situation i Europa och olika tänkbara framtidsscenarier, utifrån den vitbok som nyligen publicerats. Denna lägger fram fem möjligheter år 2025, beroende på vilka vägval som görs fram till dess, alltifrån en reduktion av samarbetet till att omfatta endast ekonomiska frågor till en utveckling i riktning mot en federation. Med Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap, som kommentator och moderator för den efterföljande diskussionen blev det som helhet en mycket spännande eftermiddag. Han efterlyste bland annat en diskussion om Sveriges vägval bland framtidsscenarierna, och tog även upp en diskussion om europeiska värderingar, vilket följdes av en aktiv diskussion med studenterna med utförliga och initierade svar från statsrådet. Bland annat lyfte hon fram hur EU-samverkan helt nyligen bidragit till att stärka den akademiska friheten, genom att EU satt sådan press på Ungerns regering att man gjort helt om med planerna på att lägga ner Central European University i Budapest.

Som ett av Europas huvudstadsuniversitet är vi självklart engagerade i frågor om ett öppet vetenskapligt och kulturellt utbyte, såväl inom som utanför Europa. I höst arrangerar vi SUHF:s årskonferens på temat internationalisering, tillsammans med regeringens internationaliseringsutredning. Vi har också påbörjat arbetet med en ny strategi för vårt internationella arbete, som ska avslutas under nästa år för att integreras i ett nytt centralt strategidokument från 2019. Erasmussamarbetet och Europasamverkan i allmänhet kommer alltfort att vara centrala, och det är också helt uppenbart att EU-samarbetet är av stor betydelse både för forskningsfinansiering och mobilitet vid Stockholms universitet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Med RTM till ”the Boswash Corridor”

Jag befinner mig på resa hela veckan med Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga Royal Technology Mission, i USA. IVA:s resa, som samlar företrädare för näringsliv, offentlig sektor och akademi, har ägt rum ända sedan 1984, men för min del är det premiär denna gång. Resan har i år gått till New York, Washington DC och Boston, och temat är olika skärningspunkter mellan digitala, fysiska och biologiska system. En röd tråd hittills har varit de ökande mängderna forskningsdata och hur vi hanterar dem. Återkommande är förstås också frågor om USA idag: forskning och innovation, ekonomi och sysselsättning med mera. Under ett drygt dygn i New York hann vi med besök på IBM, Google, JP Morgan, Nasdaq och New Yorks 200-årsjubilerande vetenskapsakademi i deras nya lokaler vid Ground Zero. Under två dagar i Washington har vi varit på Capitol Hill och lunchat i representanthuset, där vi fick presentationer av företrädare för de främsta tankesmedjorna – vi var för övrigt där samtidigt som budgeten beslutades. Vi har också hunnit med NASA:s Goddard Space Flight Center, National Institutes of Health, Janelia Research Campus, startup-huben 1776… Tala om fullmatat program! Dessutom har vi besökt konsulatet i New York och såväl House of Sweden som ambassadörens residens i Washington, där vi också fått ta del av intressanta presentationer av aktuella politiska frågor. Det är en hel del imponerande verksamheter vi sett, och de överväldigande rika intrycken kommer att ta tid att smälta. Imorgon bitti går resan vidare till Boston där vi ska tillbringa två dagar, med bland annat besök på Harvard och MIT, innan vi återkommer till Stockholm på söndag.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar