UniLink 20 år

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årshögtid i Umeå, årskonferens för SUHF – och en unik premiär

fullsizerenderSom bekant är det förkylningstider, och i förra veckan tvingades jag ställa in flera planerade åtaganden, vilket alltid är lika tråkigt. Helgen har jag dock tillbringat i Umeå där universitetet hade sin årshögtid, och där Hans Adolfsson nu är installerad som ny rektor.

Dock hann jag tidigare i veckan också delta i SUHF:s årskonferens på temat bildning i Kungliga Musikhögskolans nya, vackra lokaler. Prorektor Staffan Scheja inledde dagen i Kungssalen med Chopins Polonaise, och img_2009konferensen erbjöd sedan en ovanlig djupdykning främst inom konst och humaniora, samtidigt som behovet av naturvetenskaplig bildning i tider av faktaresistens särskilt betonades i den avslutande debatten. Som dagens förste talare varnade Sven-Eric Liedman, som alltid med skärpa, för ett förtorkat bildningsbegrepp; själv pläderade han för en vid definition, med betoning på fördjupning, reflektion och helhetstänkande. Fredrik Ullén, pianist och professor i kognitiv neurovetenskap, presenterade sin forskning kring flow. Medan filosofen Jonna Bornemark talade om icke-vetandet som kunskapens horisont betonade socialpsykologen Lars Dencik bildningen inte främst som en förvärvad kunskap, utan snarare ett sätt att reagera inför det nya och ovissa.

En unik händelse som också ägde rum i veckan var startskottet för Accelerator, Stockholms universitets nya mötesplats för konst och vetenskap. Det kommer att dröja tills själva lokalen står klar. Men redan nu har vi en konstnärlig ledare för verksamheten, Richard Julin, som närmast kommer från Magasin III där han varit biträdande chef. Som img_2020ett första publikt evenemang tog han med sig The Influence Machine, en multimediainstallation av Tony Oursler som nu ställer ut på Magasin III, till campus. Genom utomhusprojektioner, rökmoln och ljudeffekter manar Oursler fram skuggor ur det förflutna – pionjärer inom teknikhistorien, exempelvis Etienne-Gaspard Robertson, belgisk 1700-talsfysiker och uppfinnare, som också var en av de stora utvecklarna av fantasmagorin, som Oursler också knyter an till i sitt eget verk. Det blev en magisk kväll, som lockade tusentals deltagare. Det bådar gott för den framtida verksamheten!img_2013

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Veckan som gått: samverkan och ledningsfrågor

 

För min del har detta varit en vecka med flera samverkansuppdrag. I onsdags invigningstalade jag tillsammans med Torbjörn Rosdahl, i hans egenskap av ordförande i Mälardalsrådet, vid öppnandet av ett tredagarsseminarium i Stockholm och Uppsala för nätverket UniverCity Partnerships, ett globalt nätverk som knyter samman universitet, städer och regioner för att samarbeta kring samhällsutmaningar och innovationer, med fokus på universitetens roll för att bidra till hållbara och goda lösningar för morgondagens städer. Det passar Stockholms universitet som hand i handske, inte minst givet vår historia som är så nära förbunden med staden och dess utveckling.

På eftermiddagen var det dags för den årliga VA-dagen, ett halvdagsseminarium arrangerat av Vetenskap och allmänhet, en ideell förening där Stockholms universitet är en av medlemmarna. Som vanligt lockade den stort deltagande, denna gång för att diskutera den högaktuella frågan om öppen vetenskap i dess många dimensioner, från öppen tillgång och öppna data till medborgarforskning och RRI, dvs ansvarsfull forskning och innovation. Intressant var deltagarnas omröstningar om utmaningar och möjligheter, där behovet av ett förändrat meriteringssystem lyftes fram som det viktigaste när det gäller den omställning till öppen vetenskap vi står inför. Att Vetenskapsrådet nu ser över sina bedömningskriterier i beredningsgrupperna är både viktigt och välkommet.

Men veckan har också handlat om internt ledarskap och dialog. På torsdagen hölls det första av höstens prefektmöten, vars huvudtema denna gång var informationer från universitetsledningen i aktuella frågor, alltifrån budgetpropositionen till Albanobygget, från arbetsgivarfrågor till  strategiska rapporter från områdena. Gruppdiskussionerna, som inleddes av prorektor, ägnades det nya kvalitetssäkringssystem som nu är under uppbyggnad inom Stockholms universitet. Som alltid är prefektmötet ett viktigt tillfälle till informella utbyten inom universitetet som helhet.

I förmiddags talade jag tillsammans med förvaltningschefen på årets kurs Att vara chef, som riktar sig till nya prefekter, avdelningschefer inom förvaltningen med flera. Vi diskuterade chefsuppdragen inom statliga myndigheter, universitetens särart inom den svenska myndighetsfloran och till sist också frågor om personligt ledarskap. Deltagarna diskuterade också sinsemellan och redovisade vad de talat om. Det gav mycket tänkvärt tillbaka till oss i ledningen, bland annat om svårigheten att styra åt samma håll på olika nivåer i organisationen och de kommunikationsproblem som hänger samman med det, om utmaningar med personalproblem, prioriteringar och prefektskapets praktik – splittringen i att vara ledare på delprocent. Men det handlade också om möjligheterna, inte minst glädjen i att kunna använda den makt ledningsuppdragen ger för att faktiskt kunna förändra. Det är alltid inspirerande att se vilken kraft, energi och kunskap som finns på så många håll i vår stora organisation.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fartygsinvigning: R/V Electra af Askö

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Installation och promotion 2016

Igår hölls Stockholms universitets årliga promotions- och installationshögtid i Stadshuset. Våra nya professorer installerades (ett 30-tal av dem hade möjlighet att närvara). Samtidigt promoverades sju jubeldoktorer, åtta hedersdoktorer och 125 av våra drygt 200 nya doktorer. Dessutom delades det pedagogiska priset traditionsenligt ut till fyra lärare: Lenita Freidenvall, Thomas Krigsman, Jan Storå och Johannes Wickbom. Särskilt förtjänta personer kan också tilldelas Stockholms universitets guldmedalj. I år fick Inga Horndahl en välförtjänt medalj; hon har under många år verkat inom universitetets administration, först på institutionsnivå och därefter inom den centrala förvaltningen, under senare år som chef för universitetets uppskattade Konferensservice, men också under många år som ansvarig för de akademiska högtiderna. Även Stefan Nordlund och Gunnar Svensson, tidigare dekaner för naturvetenskaplig respektive humanistisk fakultet, belönades med guldmedaljer för sina stora insatser för universitetet – i synnerhet för de många viktiga uppdrag de båda axlat efter sina dekanperiod.

I år var det inte bara Stadshusmiljön som gav Nobelglans åt högtiden. Två Nobelpristagare var bland talarna vid årets högtid – Frank Wilczek, som fick Nobelpriset i fysik 2004 och nu installerades som professor i teoretisk fysik, och Mario Vargas Llosa, litteraturpristagare 2010, som var en av humanistiska fakultetens hedersdoktorer. Bland de nya doktorerna fanns två åldersrekord: Britt-Marie Bystedt, som disputerat i teatervetenskap, var äldst med sina 85 år, och yngst var Stefan Buijsman, 21 år, som disputerat i teoretisk filosofi.    img_1979

 

Installationen och promotionen är alltid högtidlig, inte minst den långa inledande ceremonin, men det är också en glad fest med vetenskapen i fokus, där universitetet hyllar de många forskare som genom sina avhandlingar eller sin senare forskning bidrar till att göra Stockholms universitet till ett av landets främsta.

Statssekreterare Karin Röding, som höll tacktalet, betonade till sist också vikten av forskning och högre utbildning för samhället och betydelsen av starka och ansvarsfulla lärosäten.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Budgetinternat inför 2017

Områdesövergripande rådet är i Hässelby för sitt årliga budgetinternat. Vi har haft grundliga diskussioner av budgeten för 2017 inför universitetsstyrelsens beslut i oktober. img_1970Bland annat planeras en stor satsning på forskning om barn, migration och integration, som också nämndes under höstupptakten. På förvaltningssidan krävs inför nästa år bland annat en engångssatsning till Fastighetsavdelningen för utvecklings- och förbättringsarbeten, allt i enlighet med den plan för myndighetskapitalets förbrukande som tidigare presenterats för universitetsstyrelsen. Detta är också den första budget där resurserna till IT-nära förvaltning tagits fram med hjälp av den nya organisationen avsedd att säkerställa kärnverksamhetens insyn och påverkan på universitetets IT-system, som nu också visat sig fungera väl i praktiken. Vi  hann också med en längre diskussion om principerna för finansiering av forskningsinfrastruktur inom Stockholms universitet. Ambitionen är att fastställa områdesövergripande principer för finansiering och hantering, som sedan tillämpas i varje specifikt fall.

Sist igår presenterade det nya kårpresidiet sin strategiska och operativa plan för läsåret 2016-17. Det är en omfattande och ambitiös plan, som innefattar alltifrån övergripande frågor om studentinflytandestruktur och organisationsutveckling till konkreta frågor om inspelade föreläsningar, en studiesocial lokal på campus eller breddat deltagande.

Idag stundar bland annat diskussioner om den centrala åtgärdsplanen för 2017-18 samt om open access och open science, som i likhet med infrastrukturfrågorna är några av de stora utmaningar som vi har att hantera som universitet framöver.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pro Futura, universitetsstyrelse och nystart för Hallwylska professuren

Igår kväll var jag på SCAS i Uppsala, på installationsceremonin för fem nya unga toppforskare inom img_1964RJ:s och SCAS program Pro Futura Scientia XI, ett program som för svenska forskare ger fem års forskning och som innefattar en tenure track-anställning. I år kom två av de img_1965fem forskarna från Stockholms universitet, Aryo Makko i historia och Julia Uddén i psykolingvistik (fn verksam vid Max Planckinstitutet i Nijmegen). Det var ett fullmatat program, inte minst med spännande presentationer från de nya forskarna.
I förmiddags hade vi höstens första sammanträde med universitetsstyrelsen. Det var relativt få punkter på agendan, vilket innebar att det fanns ovanligt gott om tid för att ta upp för universitetet viktiga frågor av mer forskningspolitisk karaktär. Bland annat diskuterade vi de ökande kostnaderna för infrastrukturer, men också – apropå remissen om den så kallade ”tombolan” som omfördelar forskningsmedel utifrån diverse indikatorer – frågor om rankning och bibliometri. Styrelsens externa ledamöter framhöll behovet av en nära kontakt mellan forskningsuniversiteten i alla dessa frågor.
På eftermiddagen deltog jag i en invigningsceremoni på Nordiska museet för vårt nya samarbete kring den anrika Hallwylska professuren. Ursprungligen var det en fast professur, där innehavaren delade sin tid mellan museet och universitetet. Men som för många gamla donationsprofessurer visade det sig, när den senast utlystes, att medlen inte räckte. För styresmannen Sanne Houby-Nielsen var detta dock inte ett nederlag, utan en utmaning. Hon inledde strax diskussioner om ett nytt tematiskt samarbete kring en Hallwylsk gästprofessur, där även universitetet bidrar med medel, och där det första gemensamma temat gäller Arktisforskning. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson hedrade evenemanget med ett engagerat tal om Arktis centrala betydelse såväl regionalt, nationellt som internationellt.
För Stockholms universitet betyder detta nya möjligheter att ta sig an samverkansuppdraget på ett mer flexibelt och dynamiskt sätt, med Arktisforskningen som plattform, som ju engagerar universitet brett. Vi rankades nyligen på femte plats i världen vad gäller inflytandet från vår Arktisforskning.img_1967
Lotten Gustafsson Reinius, etnolog med bakgrund från Stockholms universitet och tidigare chef för Etnografiska museet, blir den första innehavaren av gästprofessuren. Hon höll sin installationsföreläsning om sin planerade forskning kring människor i Arktis, i ljuset av klimatförändringarna. För att markera ämnets möjligheter till områdesöverskridande forskning talade också Martin Jakobsson från Bolincentret för klimatforskning och Institutionen för geologiska vetenskaper om Arktis ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Dialogen som följde mellan de två visade på att mångvetenskapliga angreppssätt på viktiga forskningsfrågor kräver tid, men också på fruktbarheten i samverkan, som tillför skilda perspektiv från de olika forskningsområdena.
På onsdag firar Naturhistoriska riksmuseet sitt hundraårsjubileum i Frescati – även detta är ett exempel på ett långvarigt museisamarbete, som även rymmer stor utvecklingspotential.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar