Utvecklingsforskning i fokus

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Åter på campus

Efter en sommar som varit lika turbulent i omvärlden som den varit lugn på campus är universitetsledningen nu tillbaka på plats inför ett nytt läsår. Stockholms universitet har denna termin något färre studenter än tidigare, delvis beroende på den av riksdagen tidigare beslutade omfördelningen till förmån för vård- och ingenjörsutbildningar. På forskningssidan har vi tappat fyra positioner i Shanghai-rankningen, vilket dock faller inom felmarginalen: med vår nuvarande position på plats 81 (som till skillnad från förra årets placering på plats 77, som delades med tre andra universitet, är odelad) befinner vi oss alltjämt med god marginal bland de 100 högst rankade lärosätena i världen. Samtidigt har vi under sommaren både rankats som nummer fem i världen inom miljövetenskap och som en bland ”rising stars” i Nature Index, som visar universitetets publiceringsutveckling. Men universitetsrankning är ingen exakt vetenskap, och alla dessa nyheter på gott och ont, som gärna får stort medialt genomslag, bör som regel tas med en nypa salt.

Universitetsledningen rivstartade hösten med ledningsinternat, där Clas Hättestrand deltog för första gången som ny prorektor – välkommen, Clas! Vi diskuterade en rad aktuella frågor, däribland uppföljningen av universitetets centrala åtgärdsplan inför nästa tvåårsperiod, 2017-18. Likaså diskuterades rapport från REBUS (Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring), som leds av prorektor, och som för närvarande är i färd med att formulera ett förslag till ett nytt kvalitetssystem för högre utbildning vid SU, som ska möta de nya krav som ställs genom det nya nationella utvärderingssystem som riksdagen fattat beslut om. Ledningen har under de senaste dagarna även diskuterat fastighets- och hyresfrågor, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och en rad andra aktuella ärenden inom utbildning och forskning.IMG_1860

Idag inleder jag en internationell konferens – The Art of Editing, Past, Present and Future – som avslutar vårt stora forskningsprogram Ars Edendi, som under åtta år finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Det handlar om ederingen av medeltida latinska texter, och därmed om hela Europas kulturella minne – frågor som är brännande aktuella för den historiska förståelsen av vår samtid. Det är en god början på en stundande intensiv höst.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Turkiet och den akademiska friheten

Det är mitt i sommaren och semestertider. Men de nyheter från Turkiet som nått omvärlden under de senaste dagarna kräver en reaktion. Förvisso ankommer det inte på Stockholms universitet att ta ställning i politiska frågor. När det däremot gäller den akademiska friheten och yttrandefriheten rent generellt har vi ett ansvar när vi ser den hotas.
Det är svårt att se att de omfattande avstängningar och utrensningar som sker inom institutioner för högre utbildning och forskning i Turkiet idag, såväl statliga som privata, liksom inom skolvärlden, skulle ha någon saklig grund i fredagens försök till militärkupp. När nu enligt uppgift över 1500 dekaner med omedelbar verkan stängts av från sina uppdrag, när forskare får utreseförbud och alla de akademiker som vistas utomlands uppmanas att återvända till Turkiet, är det inte rimligt att anta att detta skulle ha några direkta orsakssamband med kuppförsöket. Tvärtom är det svårt att tro att det inte skulle handla om ett direkt angrepp på just akademisk frihet, tanke- och yttrandefrihet. Detta är synnerligen alarmerande. Just i tider av politisk oro är det särskilt viktigt att värna åsiktsfriheten, det fria tankeutbytet och den fria forskningen. Allt detta gynnar också det öppna, demokratiska samhället.
För Stockholms universitet är utbytet med Turkiet särskilt viktigt, och givetvis inte minst då med universitet och högskolor. Vårt institut för Turkietstudier, som invigdes 2013 i närvaro av kung Carl XVI Gustaf och den dåvarande presidenten Abdullah Gül, har under några få år redan hunnit etablera sig som ett internationellt centrum av betydelse för tvärvetenskaplig forskning om Turkiet, både historiskt och i samtiden. Institutets forskare är också synnerligen närvarande i medierna dessa dagar. Samtidigt har nu gästforskare från Turkiet som väntades till institutet tvingats meddela att de inte får utresetillstånd och därmed måste inställa sin vistelse. Studentkåren har också uttryckt sin oro över situationen för de turkiska studenter som idag studerar vid Stockholms universitet. De nya turkiska restriktionerna hotar den internationella samverkan som är en oundgänglig del av det akademiska utbytet, särskilt viktig i en tid där vi står inför stora gemensamma globala utmaningar.
Såväl European University Association som nätverket Scholars at Risk, där Stockholms universitet är medlem, har uttryckt sina starka farhågor över utvecklingen. Jag kan bara instämma.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

SU i Almedalen 2016

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sommar på campus

Efter en veckas semester före midsommar är jag nu tillbaka i ett Frescati som nu är ganska tomt sedan studenterna avslutat sin termin. Det har varit turbulenta dagar världspolitiskt med Brexitomröstningen, vars följder för universiteten och inte minst studentutbyten är lika svåröverblickbara som dess övriga konsekvenser.
Idag hade jag besök av studentkårens nyvalda presidium – ordförande Henric Södergren och vice ordförande Stefanie Tagesson – och den övriga kårledningen, i samband med den sedvanliga överlämningen från förra presidiet. Det är ett viktigt möte, som lägger grunden för ett års nära samarbete mellan studentkåren och universitetsledningen. Studentinflytandet är inte bara lagstadgat, utan en viktig kvalitetsfaktor för våra lärosäten. För att det ska fungera väl krävs tät dialog och ömsesidigt förtroende. Jag vill hälsa den nya kårledningen varmt välkommen på sina nya förtroendeposter inom universitetet, i förhoppning om gott samarbete under kommande år!
Jag har också haft besök av en delegation från University of Nigeria, under ledning av IMG_4860rektor Benjamin Ozumba. Det är Nigerias äldsta självständiga universitet, som startade 1960, och ett av landets fem elituniversitet, uppbyggt enligt amerikansk modell. Antalet sökande studenter från Nigeria till våra utbildningar har ökat markant på senare tid. Liksom i många andra afrikanska länder är befolkningen ung och många vill utbilda sig, och därmed finns också ett starkt intresse för ökade internationella kontakter. De fortsätter dagen med att träffa ett antal företrädare för universitetet innan de ikväll återvänder hem.
Senare denna vecka – på torsdag – inviger jag en konferens som arrangeras av ALTER – The European Society for Disability Research. Det är den femte europeiska konferensen som arrangeras, och den första i Norden, och den har lockat ett stort antal deltagare också från en rad länder utanför Europa. Inom Stockholms universitet finns också en stark forskningstradition på området, inom så skilda discipliner som pedagogik och specialpedagogik, sociologi och psykologi, historia och filmvetenskap. Konferensen arrangeras i samverkan med Uppsala universitet och Myndigheten för delaktighet.
Med detta avslutas terminen på campus för min del, men nästa vecka är det dags för Almedalen, där Stockholms universitet har två seminarier under måndagseftermiddagen: om bildning, utbildning och kunskap och om klimatfrågan.

Men redan nu vill jag passa på att önska alla medarbetare och studenter en Glad sommar, med välförtjänt vila och ledighet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förlagen och forskningen

Det är hög tid för den debatt som först nyligen kommit igång i Sverige, om de vetenskapliga förlagens roll i relation till de nya kraven på open access och open science. Frågorna har på sistone blivit synliga i offentligheten bland annat genom Farshid Jalalvands gästbloggar i Curie och i en artikelserie i Sydsvenskan.
Grundtanken med open access är ju att forskningsresultaten ska göras fritt tillgängliga för alla. Det är en god tanke när teknikutvecklingen nu gjort det möjligt att tidskrifter inte längre behöver tryckas och transporteras och inte heller fysiskt tillhandahållas i bibliotek. Det borde göra det möjligt att omedelbart göra aktuella forskningsartiklar öppet tillgängliga – en demokratifråga av rang.
Tanken är god, men utfallet blev mindre gott. Idag betalar universiteten både för att forskarna ska få artiklar publicerade och för att få tillgång till tidskrifterna, där det sistnämnda som förr handlade om fysisk tillgång nu bara gäller elektronisk. Resultat: kostnaderna för universiteten skenar, och inget har blivit bättre – utom för förlagen.
De stora kommersiella förlagen, exempelvis Elsevier, utnyttjar vad som i praktiken innebär en monopolställning och ökar därmed snabbt sina priser. Här gäller det att universitetssektorn agerar samlat. Exempelvis i Holland agerade universitetens samarbetsorgan genom hot om bojkott, och lyckades så förhandla till sig ett väsentligt bättre avtal.
Att förlagen kan inta denna monopolställning har att göra med tidskrifternas status. Denna skapas och upprätthålls genom att starka forskare publicerar bra artiklar där. Detta skulle kunna brytas av forskarna, så som exempelvis för ganska länge sedan skedde inom partikelfysik, då Elseviers dominerande ställning bröts. Det ökande fokus på bibliometri idag gör att fokus på tidskrifters status snarare stärker förlagens ställning. Antalet Nature- eller Scienceartiklar bedöms idag ofta som mått på forskares eller forskarmiljöers kvalitet. Givetvis har förlagen all anledning att underblåsa sådana bedömningar.
Det är viktigt att veta att det samtidigt finns alternativ. Ett av dem är arXiv, som startade redan 1991 inom ramen för en helt annan publiceringskultur. Där läggs de allra flesta artiklar inom bl a fysik ut före publicering, fritt tillgängliga. Det är ett alternativ till tidigare spridning av sk preprints. Ingen sakkunniggranskning sker före utläggning på arXiv, men efter publicering i tidskrift läggs informationen om detta ut. Ett exempel på hur det kan se ut:
http://arxiv.org/list/cond-mat.supr-con/new
Det som förlagen kan bistå med som inte tillhandahålls av arXiv och motsvarande är givetvis sakkunniggranskning och kvalitetskontroll. Men det är inte ett arbete som de själva utför – det görs av forskarna, som regel utan ersättning. De kommersiella förlagen utgör därmed i praktiken en bromskloss i systemets mitt, som hejdar den öppna spridningen av forskningsresultat, till stort förfång för både forskarvärld och allmänhet.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Teaterforskarkonferens i Aula Magna

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar