Sara Danius

Under veckan som gått har årets Nobelpris tillkännagivits, inklusive förra årets i litteratur – en vecka som alltid engagerar både universiteten och allmänheten. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Sara Danius gick bort just i slutet av denna vecka.
Stockholms universitet var Saras Alma Mater, det var här hon började sina studier i litteraturvetenskap och hit valde hon att återvända som professor i ämnet 2013, samma år som hon invaldes i Svenska Akademien. Tidigare i år, när hon lämnade Akademien, talade hon om att hon såg fram mot att återuppta sin forskar- och lärargärning vid universitetet.
Sara Danius var en framstående humanistisk forskare med stor integritet, stringens och lyskraft. Med sin internationella gärning och sin bredd som både forskare och kritiker är hon en förebild. Hennes minne lever vidare i det intellektuella arv hon lämnar efter sig.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SEI 30 år

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstinternat, prefektmöten och chefsutbildning

Områdesövergripande rådet har haft internat på universitetets 50-årsjubilerande forskningsstation i Tovetorp, i vackert höstväder. Som vanligt på höstinternatet stod budgetfrågorna i fokus, inför universitetsstyrelsens kommande budgetbeslut. Vi diskuterade också rekryterings- och meritvärderingsfrågor, bland annat med anledning av att universitetet undertecknat DORA – San Francisco Declaration on Research Assessment som jag skrivit om tidigare i bloggen. Även samverkansfrågor stod på agendan, och de är också temat för årets prefektmötesdiskussioner, där det första mötet ägde rum i tisdags direkt efter OR-internatet. Vicerektorerna gav en gemensam introduktion till frågorna utifrån områdenas perspektiv, och att döma av kommentarerna efteråt är det frågor som i hög grad engagerar prefekter och avdelningschefer. Rektors prefektmöten är ett viktigt tillfälle för hela ledningen och prefekter och andra chefer att träffas, också lite mer informellt, och utbyta information och erfarenheter. Igår inleddes också en ny omgång av universitetets centrala chefsutbildning, som riktar sig till prefekter, administrativa chefer och deras ställföreträdare, och Eino Örnfeldt och jag inledde programmet med att gemensamt tala om att leda på Stockholms universitet. Våra institutioner är starka och självständiga, och det kräver gott ledarskap, både akademiskt och administrativt.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årshögtid och andra forskningsfrågor

I fredags höll Stockholms universitet sin årshögtid, då 43 nya professorer installerades och 211 nydisputerade hade möjlighet att promoveras. Som sig bör var det glädjen och stoltheten som dominerade kvällen. Samtidigt var det en dag av globala klimatstrejker, och ett stråk av allvar i de samhällsutmaningar vi som universitet måste möta fanns också närvarande mitt i festglädjen. Studentmarskalkarna var som alltid nyckelpersoner under högtiden.

Tidigare i veckan deltog jag i ett fullsatt seminarium på Regeringskansliet, Bankhallen, arrangerat av Svenska Unescorådet, där Vetenskap och allmänhet presenterade en ny rapport om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap. Glädjande är att nio av tio forskare tycker att forskningskommunikation är viktigt, att över hälften vill lägga mer tid på det och att nära nog hälften av forskarna uppfattar att forskare som ägnar sig åt forskningskommunikation värderas positivt av sina kollegor. Det behöver främjas och utvecklas genom kvalificerat, forskningsnära stöd. Mer problematiskt med rapporten är att man blandat samman forskningskommunikation och öppen vetenskap i en enkät till forskarna. Genom att dessa två förts samman kan man riskera att dra den felaktiga slutsatsen att öppen vetenskap primärt handlar om att sprida forskningsresultat till allmänheten. Vad enkäten helt missar är den genomgripande inomvetenskapliga omvandlingen av forskningsprocessen, där bland annat forskningsdata med medföljande kod och resultat lättare kan verifieras och reproducerbarheten därmed ökar – vilket annars är ett av de stora problemen i forskningen idag. Forskningskommunikation är enbart en aspekt – om än nog så viktig – av öppen vetenskap.

Vid detta tillfälle passade även Vetenskapsrådets Sven Stafström och jag – i egenskap av SUHF:s ordförande – på att signera en överenskommelse om samarbete för att ta fram en ny organisationsmodell för nationell e-infrastruktur för forskning – en av de största utmaningarna vad gäller forskningens infrastruktur idag, som involverar samtliga lärosäten, och där Sverige ligger efter, vilket den kompass VR tagit fram tillsammans med universiteten tydligt visar. Det är verkligen glädjande att vi på detta sätt kan samarbeta, lärosäten och forskningsfinansiärer emellan, och mycket viktigt för framtiden för svensk forskning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

European Research and Innovation Days

Idag inleds European Research and Innovation Days i Bryssel, EU-kommissionens första policyevenemang kring forskning och innovation. Det lanseras som ett årligt evenemang, som för samman olika avnämare för att diskutera och tillsammans forma det gemensamma forsknings- och innovationslandskapet för framtiden. En av de främsta utmaningarna för Europa, konstateras det i syftesformuleringen, är att förmå ställa om ekonomin, samhället och planetutmaningarna för att säkra en hållbar framtid för medborgarnas bästa.
Organisationer som EUA, där Stockholms universitet är medlem, har samtidigt reagerat på risken för minskat stöd inte minst för grundforskning i Europa, och inom ramen för uppropet #EUInvestInKnowledge har ett antal organisationer, inklusive såväl Stockholms universitet som SUHF, ställt sig bakom ett upprop för att inte urholka Horisont Europa, som kommer att presenteras för EU-kommissionen under de kommande dagarna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Veckan som gått – från universitetsstyrelse till hearing om SciLifeLab

Förra veckan var intensiv, och bloggen blir därmed mer till veckobrev. Måndagen började med universitetsstyrelsesammanträde och fortsatte därefter med sammanträde för universitetsledningarna inom Stockholm trio; båda konstruktiva och framåtsyftande möten. Styrelsen hade denna gång dock mest formalia, såsom diverse revisionsrapporter, på agendan; vid mötet med Stockholm trio däremot ventilerades allehanda idéer för framtiden. Efter ett antal interna möten under tisdagen, där bland annat samverkansutredningen presenterade sina resultat för universitetsledningen, gästade jag i min egenskap av SUHF-ordförande under onsdagen KI som talare på deras högre ledarskapsprogram. Jag träffade även Pia Sandvik, VD för RISE, som SU just tecknat ett nytt samarbetsavtal med. Det var ett öppet och konstruktivt möte där vi förde en informell dialog om möjligheterna att ta det formella avtalet vidare.Samma dag presenterades budgetpropositionen – som väntat innehöll den inga överraskningar på den högre utbildningens och forskningens område.
Under torsdagen besökte jag Göteborgs universitet, där jag för en dag återvände till att vara professor i filmvetenskap, som fakultetsopponent på en doktorsavhandling i filmisk gestaltning: Patrik Erikssons Melankoliska fragment, Om essäfilm och tänkande – både utmanande och spännande!
På fredagen höll SciLifeLab en hearing med anledning av sitt tioårsjubileum som forskningscentrum, gästat av ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans och med många talare som ur olika perspektiv belyste både förflutet och framtid. Det är en närmast osannolik framgångssaga – det visar inte minst den senaste rapporten från International Advisory Board. Men det finns också en hel del som behöver utvecklas och förbättras för att SciLifeLab ska kunna nå sin fulla potential, både som nationell infrastruktur för hela landet och som starkt forskningscentrum. Här har värduniversiteten givetvis ett stort ansvar.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskningspolitiska utflykter

För ovanlighetens skull i rektorsvardagen, som brukar växla mellan stort och smått, har jag ägnat tre dagar i denna vecka åt forskningspolitiska frågor. Regeringens forskningsberedning, där jag är en av tolv ledamöter, höll sitt första sammanträde i onsdags. Gruppen är brett sammansatt för att få olika perspektiv på politiken.
Efter en introduktion från statsrådet Matilda Ernkrans ägnades mötet åt ett par rundor runt bordet, där samtliga fick ge sin syn på den förra forskningspropositionen, Kunskap i samverkan, från 2016, som ju hade ett tioårigt perspektiv. Vi var också ombedda att reflektera såväl över behovet av konkreta åtgärder som mer övergripande samhällsutmaningar idag.
En fråga som adresserades mycket knapphändigt i den förra propositionen är forskningsinfrastruktur, inklusive e-infrastruktur, som nu är helt kritisk för forskarsamhället. Klokt hanterade skulle investeringar här innebära enorma möjligheter för Sverige som kunskapsnation – för själva forskningen givetvis, men också för att utbilda för framtida kompetens inom industri och samhälle. Utan investeringar däremot riskeras en massiv kapitalförstöring.
Övergripande kan annars konstateras att den förra propositionens prioriterade samhällsutmaningar – klimat och miljö, hälsa, digitalisering, hållbarhet, skola – alltjämt är i högsta grad giltiga. Kompetensförsörjning nämns idag också av många, liksom det faktum att vetenskaplig kunskap ifrågasätts eller rent av förnekas även av makthavare på flera håll i världen.
Igår åkte jag till Bryssel, där arbetsgruppen för forskningspolitik inom European University Association, där jag är ledamot, haft sammanträde. På agendan stod såväl forskningsetik och integritet – där EUA har tagit fram underlag till en ”roadmap” – som öppen vetenskap, och givetvis också det högaktuella pågående arbetet med implementeringen av EU:s nya ramprogram Horizon Europe. EUA-samarbetet är ett bra och viktigt sätt att bevaka och påverka utvecklingen inom den europeiska forskningspolitiken, särskilt viktigt nu med de aktuella förslagen till nya kommissionärer, där forskning och innovation anmärkningsvärt nog försvunnit som ett särskilt område.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar